PODSTAWA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W PRAWIE NIEMIECKIM I POLSKIM

Main Article Content

Przemysław Ostojski

Abstrakt

Treść artykułu dotyczy nieporuszanego dotąd szerzej w polskiej doktrynie prawa i orzecznictwie sądowoadministracyjnym tematu podstawy egzekucji administracyjnej. W założeniu opracowanie ma być próbą wykazania, że podstawową – modelową podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji jest indywidualny akt administracyjny. Stanowi on bowiem pierwszą i najważniejszą formę działania administracji publicznej. Nakazy i zakazy nałożone tą drogą, a niewykonywane w sposób dobrowolny, podlegają egzekucji administracyjnej. W wyniku jednak szerszej analizy wskazanej problematyki należy dojść do przekonania, że omawiana instytucja w porządkach prawnych Niemiec i Polski jest co do zasady tożsama. Odrębności dotyczą przede wszystkim specyfiki rozwiązań w obszarze stosowanych odpowiednio uregulowań ogólnego postępowania administracyjnego oraz niektórych szczegółowych instytucji funkcjonujących w obu porządkach prawnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ostojski, P. (2018). PODSTAWA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W PRAWIE NIEMIECKIM I POLSKIM. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(4), 65-76. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.6
Dział
ARTYKUŁY