Administracyjne zarządzenie zabezpieczenia jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej

Main Article Content

Agnieszka Polus

Abstrakt

Główny przedmiot prowadzonych rozważań dotyczy zagadnień związanych z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego. W takim przypadku organ podatkowy wydaje decyzję określającą przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego (decyzja o zabezpieczeniu), na podstawie której wydawane jest zarządzenie zabezpieczenia. W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia dotyczące wygaśnięcia oraz uchylenia decyzji o zabezpieczeniu. Przedstawiono problematykę związaną z wpływem uchylonej decyzji o zabezpieczeniu na ważność zarządzenia zabezpieczenia. Następnie omówiono skutki, jakie wywołuje uchylenie aktu administracyjnego w postępowaniu administracyjnym na postępowanie wieczystoksięgowe. Autorka podjęła też próbę odpowiedzi na pytanie, czy uchylenie aktu administracyjnego stanowiącego podstawę wpisu hipoteki przymusowej może stanowić nowy fakt lub dowód w apelacyjnym postępowaniu wieczystoksięgowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Polus, A. (2018). Administracyjne zarządzenie zabezpieczenia jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 97-107. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Babiarz, S. (2018), Komentarz do art. 33a, [w:] Babiarz, S., Dauter, B., Hauser, R., Kabat, A., Niezgódka-Medek, M., Rudowski, J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex/el.
 2. Borowski, J. (2005), [w:] Borkowski, J., Adamiak, B., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa.
 3. Borkowski, M. (2012), Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów NSA z 24.10.2011 r. I FPS 1/11, Przegląd Podatkowy 1: 41–46.
 4. Czech, T. (2005), Glosa do wyroku SN z 19.3.2003 r., I CKN 152/01, Monitor Prawniczy 21: 1081–1083.
 5. Faryna, M. (2015), Komentarz do art. 155a, [w:] Cisowska-Sakrajda, E., Faryna, M., Grześkiewicz, W., Kijowski, D.R. (red.), Kulesza, C., Łuczaj, W., Pietrasz, P., Radwanowicz-Wanczewska, J., Starzyński, P., Suwaj, R., Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Lex/el.
 6. Gniewek, E. (2016), Prawo rzeczowe, Warszawa.
 7. Hauser, R. (2018), Komentarz do art. 154, [w:] Hauser, R. (red.), Skoczylas, A., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Legalis.
 8. Kijowski, D.R. (red.), (2015), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Warszawa.
 9. Knoppek, K. (1993), Dokumenty w procesie cywilnym, Poznań.
 10. Masternak, M. (2002), [w:] Brzeziński, B., Masternak, M., Olesińska, A., Ordynacja Podatkowa. Komentarz, Toruń.
 11. Morawski, W., Brzezicki, T. (2011), Glosa do postanowienia NSA z 20.1.2011 r., I FS 2053/09, Monitor Podatkowy 6: 43–46.
 12. Nieborak, T. (2012), Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów NSA z 24.10.2011 r. I FPS 1/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 71(7-8): 481–484.
 13. Przybysz, P. (2015), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz do art. 154, Lex/el.
 14. Rudnicki, S. (2004), Glosa do wyroku SN z 19.3.2003 r., I CKN 152/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2(20): 81–83.
 15. Stachurski, W. (2018), Komentarz do art. 33a, [w:] Dowgier, R., Etel, L. (red.), Pietrasz, P., Popławski, M., Presnarowicz, S., Stachurski, W., Teszner, K., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex/el.