Bezpodstawne wzbogacenie pracownika

Main Article Content

Arkadiusz Gawron

Abstrakt

W artykule przedstawiono opinię na temat styku odpowiedzialności pracowniczej uregulowanej przepisami Kodeksu pracy oraz odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia z art. 405–414 Kodeksu cywilnego. Przedstawiono obie omawiane instytucje oraz dotychczasowe poglądy orzecznictwa oraz doktryny na temat odpowiedzialności pracowniczej z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a nadto polemikę z aktualnymi poglądami przedstawicieli nauki i judykatury. Artykuł zamyka autorska teza o konieczności stosowania przepisów Kodeksu cywilnego do stosunku pracy w zakresie kondykcji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gawron, A. (2018). Bezpodstawne wzbogacenie pracownika. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 109-119. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.10
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Barzycka-Banaszczyk, M. (2000), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.
 2. Dubis, W. (2002), Zbieg roszczeń a skarga z bezpodstawnego wzbogacenia, Przegląd sądowy 12(1): 33–54.
 3. Dubis, W. (2017), Bezpodstawne wzbogacenie [w:] Gniewek, E., Pietrzykowski, K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: 785–816
 4. Dybowski, T. (1969), Ochrona własności (rei vindicatio, actio negatoria), Warszawa.
 5. Jaśkiewicz, W. (1960), Stosunek służbowy a stosunek pracy, Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 22(2): 17–40.
 6. Koczur, S. (2016), Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika, Warszawa, Legalis [dostęp: 2.01.2018].
 7. Książek, D. (2013), Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę, Warszawa.
 8. Księżak, P. (2007), Bezpodstawne wzbogacenie, Art. 405–414 KC. Komentarz, Warszawa.
 9. Łętowska, E. (2000), Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa.
 10. Maniewska, E. (2013), Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy, Warszawa.
 11. Mostowik, P. (2007), Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] Studia Prawa Prywatnego 1(2): 39–92.
 12. Mostowik, P. (2014), Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] Olejniczak, A. (red.) System prawa prywatnego, t. 6, Warszawa: 221–339.
 13. Nowak, A. (2001), Glosa do wyroku Sadu Najwyższego z dnia 27 maja 1999, Orzecznictwo Sądów Polskich 11(11): 570–574.
 14. Ohanowicz A. (1981) Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa: 471–515.
 15. Ohanowicz, A. (1956), Niesłuszne wzbogacenie, Warszawa.
 16. Ohanowicz, A. (1963), Zbieg norm w polskim prawie cywilnym, Warszawa.
 17. Pietrzykowski, K. (2013), Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] Pietrzykowski, K. (red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–449(10), Warszawa: 1115–1145.
 18. Podrecki, P., Traple, E. (2017), Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej, [w:] Skubisz, R. (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa: 364–439.
 19. Przewłocka, D. (2017), Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o wadach oświadczeń woli do stron stosunku pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 58(4): 27–33.
 20. Roszewska, K. (2005), Skutki sprzeczności przepisów Kodeksu cywilnego z zasadami prawa pracy, Praca i zabezpieczenie Społeczne 46(2): 20–24.
 21. Rzetecka-Gil, A. (2011), Komentarz do art. 405 k.c., [w:] Rzetecka-Gil, A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, Lex/el. 8853 [dostęp: 31.10.2017].
 22. Serda, W. (1888), Nienależne świadczenie, Warszawa.
 23. Szewczyk, H. (2007), Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa.
 24. Święcicki, M. (1957), Przedmiot prawa pracy, [w:] Salwa Z., Szubert W., Święcicki, M. (red.), Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa: 11–38.