Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia ludności napływowej jako wymiar polityki integracyjnej Polski

Main Article Content

Katarzyna Andrejuk

Abstrakt

Artykuł analizuje regulacje prawne dotyczące świadczeń dla imigrantów z tytułu bezrobocia, ukazując je jako element polityki integracji imigrantów w Polsce. Poszczególne kategorie cudzoziemców mają bardzo zróżnicowany dostęp do instrumentów przeciwdziałania skutkom utraty zatrudnienia. Najszersze uprawnienia (zrównane z prawami obywateli polskich) mają imigranci z zezwoleniem na pobyt stały i rezydenci długoterminowi UE, imigranci przymusowi oraz imigranci z państw UE/ EFTA. Heterogeniczność tych kategorii, różnorodność podstaw uzyskiwania praw pobytowych skłania jednak do wniosku, że polityka integracji leżąca u podłoża przepisów wobec poszczególnych grup charakteryzuje się różnymi założeniami i celami. W przypadku imigrantów permanentnych założeniem polityki integracji jest zapewnienie dostępu do instytucji państwa dobrobytu osobom, które w Polsce mają ośrodek interesów życiowych, są trwale powiązane z polskim rynkiem pracy i systemem zabezpieczeń społecznych. W przypadku imigrantów przymusowych uzasadnieniem polityki umożliwiającej dostęp do świadczeń są względy humanitarne. Przyjęcie takich osób na terytorium RP ma charakter charytatywny i nie może być postrzegane w kategoriach kalkulacji finansowych zysków i strat. Z kolei ukształtowanie polityki integracyjnej w zakresie dostępu do świadczeń społecznych imigrantów z państw UE/ EFTA wynika z konieczności przestrzegania porządku unijnego, w szczególności zapewnienia bezproblemowej realizacji zasady swobodnego przepływu pracowników. Najliczniejszą kategorią imigrantów w Polsce są jednak imigranci krótkoterminowi przybywający w ramach zezwoleń na pracę sezonowa oraz systemu oświadczeń, którzy nie są włączeni do systemu ochrony przed bezrobociem oraz od których oczekuje się wyjazdu po wykonaniu pracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Andrejuk, K. (2018). Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia ludności napływowej jako wymiar polityki integracyjnej Polski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 121-135. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.11
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Andrejuk, K. (2018), Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w RP, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2.
 2. Andrejuk, K. (2017), Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 3. Borjas, G.J., Immigration and Welfare Magnets, Journal of Labor Economics 17(4): 607–637.
 4. Bratsberg, B., Oddbjørn, R., Røed, K. (2014), Immigrants, Labor Market Performance, and Social Insurance, IZA Discussion Paper No. 8292, Bonn.
 5. Brunarska, Z. (2014), Ukraińscy migranci zarobkowi w Polsce – dlaczego tak trudno ich policzyć?, Studia BAS 4(40): 155–174.
 6. Drabek, A. (2016), Komentarz do art. 87, [w:] Góral, Z. (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Geddes, A. (2018), The governance of migration in Europe: towards fragmentation?, [w:] Triandafyllidou, A. (ed.), Handbook of Migration and Globalisation, Edward Elgar Publishing.
 8. Grzymała-Kazłowska ,A., Stefańska, R. (2014), Cudzoziemcy korzystający z ochrony w Polsce, Studia BAS 4(40): 197–222.
 9. Joppke, C. (2007), Beyond national models: Civic integration policies for immigrants in Western Europe, West European Politics 30(1).
 10. Ersanili, E., Koopmans, R. (2010), Rewarding integration? Citizenship regulations and the socio-cultural integration of immigrants in the Netherlands, France and Germany, Journal of Ethnic and Migration Studies 36(5).
 11. Penninx, R. (2005), Integration of migrants: economic, social, cultural and political dimensions, [w:] Macura, M., MacDonald. A.L., Haug, W. (eds.), The New Demographic Regime Population Challenges and Policy Responses, UN.
 12. Puzio-Wacławik, B. (2008), Polityka państwa na polskim rynku pracy, [w:] Dach, Z. (red.), Państwo a rynek, PTE, Kraków: 27–51.
 13. Razin, A., Wahba, J. (2015), Welfare magnet hypothesis, fiscal burden, and immigration skill selectivity, The Scandinavian Journal of Economics 117(2): 369–402.
 14. Sabates-Wheeler, R., Feldman, R. (2011), Introduction: Mapping migrant welfare onto social provisioning, [w:] Sabates-Wheeler, R., Feldman, R. (eds). Migration and Social Protection: Claiming Social Rights Beyond Borders, Palgrave Macmillan: Houndmills
 15. Sainsbury, D. (2006), Immigrants’ social rights in comparative perspective: welfare regimes, forms in immigration and immigration policy regimes, Journal of European Social Policy 16(3): 229–244.
 16. Ślebzak, K. (2012), Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Uścińska, G. (2013), Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Wap, S. (2013), Aktywne polityki rynku pracy – dobry sposób na walkę z bezrobociem?, Analiza FOR 3, Warszawa.