Jednolity Sąd Patentowy – z perspektywy Polski

Main Article Content

Aurelia Nowicka

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza niektórych zagadnień prawnych wynikających na tle porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (Agreement on a Unified Patent Court), w szczególności wątpliwości dotyczących statusu prawnego tego Sądu w świetle prawa Unii Europejskiej oraz zastrzeżeń co do zgodności porozumienia JSP z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Po zwięzłym przedstawieniu zawartości porozumienia JSP (UPC Agreement) i warunków jego wejścia w życie autorka analizuje status JSP w świetle zawartych w nim postanowień określających ten Sąd jako „sąd wspólny dla umawiających się państw członkowskich” („court common to the Contracting Member States”) i „część ich systemu sądowego („part of their judicial system”). Analiza uwzględnia opinię 1/09 Trybunału Sprawiedliwości z 8 marca 2011 r., dotyczącą poprzednio przewidywanego porozumienia mającego utworzyć sąd ds. patentów europejskich i patentów Unii Europejskiej (European and European Union Patents Court).

Na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazane zostały wątpliwości dotyczące dopuszczalności przekazania przez Polskę kompetencji w dziedzinie władzy sądowniczej (wymiaru sprawiedliwości) na rzecz JSP, a także liczne inne zastrzeżenia co do zgodności porozumienia JSP z polskim porządkiem konstytucyjnym i przewidzianymi w nim standardami ochrony praw podstawowych, takich jak prawo do sądu i rzetelnego procesu (np. w kontekście języków postępowania przed JSP).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowicka, A. (2014). Jednolity Sąd Patentowy – z perspektywy Polski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 13-28. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.2
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

  1. Nowicka A., Patent europejski o jednolitym skutku – konstrukcja prawna i treść, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 4: 19 nn.
  2. Nowicka A., Skubisz R., Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski), Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 4.
  3. Nowicka A., Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) – uwagi krytyczne, [w:] P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012: 1167 nn.