Pressto.

Nagłowek strony

Vol 76, Nr 1 (2014)

Spis treści

ARTYKUŁY

Aksjologiczne założenia stosowania dyrektyw wykładni celowościowej PDF
Marek Smolak 5-12
Jednolity Sąd Patentowy – z perspektywy Polski PDF
Aurelia Nowicka 13-28
Prawnospadkowe konsekwencje popełnienia przestępstwa PDF
Joanna Haberko, Robert Zawłocki 29-42
Statement of will and its revocation in Polish criminal proceedings PDF
Barbara Janusz-Pohl 43-54
Ocena proponowanych zmian w przepisach Kodeksu karnego dotyczących środków zabezpieczających PDF
Piotr Góralski 55-67
Problem związania sądu polubownego przepisami prawa materialnego PDF
Krzysztof Knoppek 69-75
Czy nowa kodyfikacja prawa cywilnego jest potrzebna w czasie kryzysu prawa? PDF
Jan Andrzejewski 77-90
Radykalne uproszczenie prawa podatkowego w ujęciu Paula Kirchhofa PDF
Bartłomiej P. Wróblewski 91-104
Unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa niemieckiego PDF
Jan Szczepański 105-118
Refundacja leków a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej PDF
Daniel Eryk Lach 119-131
Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie francuskim PDF
Marta Budzinowska 133-146
Wpływ procykliczności na sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego PDF
Paweł Smaga 147-161
Ekonomiczne i społeczne aspekty konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej PDF
Leszek Michalczyk 163-174
Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego PDF
Dorota Wiśniewska, Marcin Wiśniewski 175-193
Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną PDF
Piotr Banaszyk 195-210
Wykorzystanie instrumentów zabezpieczających w firmach rodzinnych notowanych na GPW PDF
Tomasz Jewartowski, Michał Kałdoński 211-224
Kapitalizm państwowy jako dylemat praktyczny i teoretyczny PDF
Krzysztof Nowakowski 225-239
Dwa oblicza życia imigrantów w enklawie etnicznej PDF
Renata Suchocka 241-254
Społeczne zróżnicowanie umiejętności informatycznych. Redukcja czy reprodukcja nierówności społecznych? PDF
Michał Cebula 255-268

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Studia nad bogactwem i ubóstwem narodów na przełomie mileniów – wkład Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona PDF
Rafał Matera 269-282

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Kristen Rundle, Forms Liberate. Reclaiming the Jurisprudence of Lon L. Fuller PDF
Roman Tokarczyk 283-285
Andrzej Gomułowicz, Podatki a etyka PDF
Jarosław Mikołajewicz 285-287
Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, red. Stanisław Flejterski PDF
Maria Balcerowicz-Szkutnik 287-290
Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, red. Barbara Szatur-Jaworska PDF
Anna Kotlarska-Michalska 290-295

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Konkurs im. Profesora Kazimierza Kolańczyka PDF
Jacek Napierała 297-299

NEKROLOGI

Profesor dr Richard Grathoff (1934-2013) PDF
Jan Włodarek 301-302
Jerzy Ryszard Handschke (1948-2013) PDF
Pracownicy i doktoranci UE w Poznaniu 303-305
Lista recenzentów „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” za rok 2013 PDF
Redakcja RPEiS 306


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo