Prawnospadkowe konsekwencje popełnienia przestępstwa

Main Article Content

Joanna Haberko
Robert Zawłocki

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza zagadnienia relacji między przepisami prawa cywilnego a przepisami prawa karnego w zakresie, w jakim odnoszą się one do instytucji prawa spadkowego pozwalających na wydziedziczenie oraz orzeczenie niegodności w związku z popełnieniem przestępstwa. Autorzy podejmują próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy posługiwanie się przez ustawodawcę cywilnego pojęciami właściwymi prawu karnemu stanowi zabieg celowy i nakazuje odesłanie do przepisów Kodeksu karnego, czy stanowi jedynie pewien zabieg językowy i nie nakłada na interpretatora przepisów Kodeksu cywilnego tego obowiązku. Przedmiotem analizy pozostają przesłanki orzeczenia niegodności spadkobiercy oraz wydziedziczenia spadkobiercy uprawnionego do zachowku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Haberko, J., & Zawłocki, R. (2014). Prawnospadkowe konsekwencje popełnienia przestępstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 29-42. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.3
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Baziński A., Prawo spadkowe Komentarz, Łódź 1948.
 2. Biernat J., Ochrona osób bliskich spadkodawcy w prawie spadkowym, Toruń 2002.
 3. Chojnowski W., Prawo spadkowe, Warszawa 1951.
 4. Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe, Warszawa 1959.
 5. Hypś S., Komentarz do art. 209, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 1: Komentarz do artykułów 117-221, Warszawa 2013.
 6. Kłaka C.P., Glosa do wyroku SA z 14.6.2000 r., I ACa 262/00, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2005, z. 9, poz. 81.
 7. Kordasiewicz B., [w:] System prawa prywatnego, t. 10: Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009.
 8. Kozaczka A., Z zagadnień niegodności dziedziczenia w polskim prawie spadkowym, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej K. Przybyłowskiego, Kraków-Warszawa 1964.
 9. Krajewski M., Przebaczenie i inne okoliczności wyłączające możliwość uznania spadkobiercy za niegodnego, Państwo i Prawo 1997, z. 5.
 10. Kremis J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013.
 11. Królikowski M., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do artykułów 1-31, Warszawa 2010.
 12. Księżak P., Przebaczenie w polskim prawie cywilnym, Państwo i Prawo 2006, z. 11.
 13. Niedośpiała M., Glosa do wyroku SA z 14.6.2001 r., I ACa 262/00, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2006, z. 8, poz. 76.
 14. Niezbecka E., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4: Spadki, Wolters Kluwer 2012, wersja elektroniczna, teza 7, komentarz do art. 928.
 15. Pazdan M., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2004.
 16. Pazdan M., [w:] Kodeks cywilny, Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 2, wyd. 7, Warszawa 2013.
 17. Piątowski J.S., Witczak H., Kawałko A., [w:] System prawa prywatnego, t. 10: Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009.
 18. Pietrzykowski J., [w:] I. Bielski (red.), Kodeks cywilny Komentarz, t. 3, Warszawa 1972.
 19. R. Zawłocki, Przestępstwo i jego struktura, [w:] System prawa karnego, t. 3: Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013.
 20. Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 1997.
 21. Skowrońska-Bocian E., Testament ustny de lege ferenda, Studia Iuridica 21, 1994.
 22. Stecki L., [w:] J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989.
 23. Szaciński J., Przesłanki niegodności według prawa spadkowego zunifikowanego oraz znaczenie orzeczenia sądowego ustalającego niegodność, Nowe Prawo 1954, nr 12.
 24. Szpunar A., Z problematyki niegodności dziedziczenia, Nowe Prawo 1981, z. 2.
 25. Zawłocki R., Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, Warszawa 2007.