Problem związania sądu polubownego przepisami prawa materialnego

Main Article Content

Krzysztof Knoppek

Abstrakt

W doktrynie procesu cywilnego pojawiły się opinie, że sądy polubowne (arbitrażowe) muszą przestrzegać wszystkich przepisów prawa cywilnego (prawa materialnego) na takiej samej zasadzie, jak czynią to sądy państwowe. Pogląd ten jest błędny, gdyż nie można go wyprowadzić ani z przepisów części piątej Kodeksu postępowania cywilnego, ani też z postanowień Regulaminu arbitrażowego UNCITRAL z 2010 r. Poza tym sama idea sądów arbitrażowych polega na tym, że orzekają one na podstawie postanowień umowy, ogólnych zasad prawa, zasad słuszności i ustalonych zwyczajów. Nie są natomiast związane prawem materialnym, muszą jedynie respektować podstawowe zasady porządku prawnego (klauzula porządku publicznego). Strony, którym to nie odpowiada, nie powinny zapisywać swoich spraw cywilnych sądom polubownym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Knoppek, K. (2014). Problem związania sądu polubownego przepisami prawa materialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 69-75. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.6
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Ballada P., Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego w postępowaniu przed sądem polubownym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, z. 1.
 2. Błaszczak Ł., Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.
 3. Ereciński T., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część czwarta i piąta, t. 5, Warszawa 2009.
 4. Gudowski J., Kodeks postępowania cywilnego. Tekst, orzecznictwo, piśmiennictwo, t. 3, Warszawa 2009.
 5. Kąkolecki A., Nowaczyk P., [w:] System prawa handlowego, red. S. Włodyka, t. 8: Arbitraż handlowy, red. A. Szumański, Warszawa 2010.
 6. Kordela M., Zasady prawa jako normatywna postać wartości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, z. 1.
 7. N. Rycko, Stosowanie klauzuli porządku publicznego przez polski sąd państwowy w sprawach dotyczących arbitrażu, [w:] Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego, Warszawa 2012.
 8. Nowaczyk P., Nowy Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL, Biuletyn Arbitrażowy 2010-2011, nr 4.
 9. Pagacz G., Klauzula porządku publicznego w międzynarodowym arbitrażu handlowym, [w:] Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego, Warszawa 2012.
 10. Pazdan J., Czy można wyłączyć umowę spod prawa?, Państwo i Prawo 2005, z. 10.
 11. Pilich M., Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uznanie i wykonanie zagranicznego orzeczenia arbitrażowego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, nr 1.
 12. Sujkowska M., Materialnoprawne podstawy rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu arbitrażowym, Ius Novum 2008, nr 4.