Wpływ procykliczności na sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego

Main Article Content

Paweł Smaga

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wpływu czasowego wymiaru ryzyka systemowego – procykliczności na sposób sprawowania nadzoru makroostrożnościowego. Mnogość czynników procyklicznych implikuje konieczność opracowania wielu narzędzi antycyklicznych ograniczających poszczególne czynniki. Z analizy wynika, że działania nadzoru makroostrożnościowego powinny przyjąć postawę proaktywną oraz należy przyjąć dłuższy horyzont analizy uwzględniający przyszłą niestabilność bez ulegania paradoksowi niestabilności i bezczynności. Nadzór makroostrożnościowy powinien działać zarówno w okresie ożywienia (ograniczanie narastania ryzyka systemowego), jak i dekoniunktury (łagodzenie przejawów jego materializacji), a niezależnie od fazy cyklu dążyć do wzmacniania odporności systemu finansowego na szoki. Kluczowe dla jego skuteczności jest opracowanie ram działania i sposobu implementacji jego narzędzi i uwzględnienie różnego nastawienia wobec procykliczności instytucji wchodzących w skład organu nadzoru makroostrożnościowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smaga, P. (2014). Wpływ procykliczności na sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 147-161. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.12
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Athanasoglou P.P., Daniilidis I., Procyclicality in the banking industry: causes, consequences and response, Working Paper 139, Bank of Greece 2011.
 2. Borio C. et al., Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options, [w:] Marrying the macro-and microprudential dimensions of financial stability, BIS Papers No 1, BIS 2001.
 3. Borio C., Implementing the macroprudential approach to financial regulation and supervision, [w:] The future of financial regulation, Financial Stability Review No. 13, Banque de France 2009.
 4. Borio C., White W., Whither monetary and financial stability? The implications of evolving policy regimes, BIS Working Papers no 147, February 2004.
 5. de Lis S.F., Garcia-Herrero A., Dynamic Provisioning: Some Lessons from Existing Experiences, ADBI Working Paper Series No. 218, Asian Development Bank Institute 2010.
 6. Frait J., Komárková Z., Financial Stability, Systemic Risk and Macroprudential Policy, Czech National Bank / Financial Stability Report 2010/2011, CNB 2011.
 7. Hannoun H., Towards a global financial stability framework, speech at 45th SEACEN Governors’ Conference Siem Reap province, Cambodia 26-27 February 2010.
 8. IMF, Central Banking Lessons from the Crisis, Prepared by the Monetary and Capital Markets Department, 27 May 2010.
 9. Iwanicz-Drozdowska M., Definicje i determinanty stabilności finansowej, Część Edukacyjna Stabilność finansowa od a do z, Bank i Kredyt 2011, nr 1.
 10. Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 11. Maino R. et al., Macroprudential Policies for a Resource Rich Economy: The Case of Mongolia, IMF Working Paper WP/13/18, IMF 2013.
 12. Marcinkowska M., Procykliczność i antycykliczność regulacji bankowych, [w:], Janc A. (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 13. Ren H., Countercyclical Financial Regulation, Policy Research Working Paper 5823, The World Bank 2011.
 14. Sławiński A., Kierunki ewolucji nadzoru bankowego, [w:] Alińska A. (red.), Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, CeDeWu, Warszawa 2012.
 15. Smaga P., Istota stabilności finansowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 124, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 16. Solarz J.K., Wyzwania stojące przed polskim systemem bankowym u progu XXI wieku, [w:] Oręziak L., Pietrzak B. (red.), Bankowość na świecie i w Polsce: stan obecny i tendencje rozwojowe, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 2001.
 17. Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Scholar, Warszawa 2008.
 18. Szpunar P.J., Koziński W., Czy stabilność finansowa wystarcza?, [w:] Alińska A. (red.), Eseje o stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2012.
 19. White W.R, Procyclicality in the financial system: do we need a new macrofinancial stabilisation framework?, BIS Working Papers No 193, BIS 2006.