Dwa oblicza życia imigrantów w enklawie etnicznej

Main Article Content

Renata Suchocka

Abstrakt

W opracowaniu wskazano społeczne skutki, czyli blaski i cienie życia imigrantów w enklawie etnicznej, wskazano również na te aspekty, które sprzyjają, i te, które stanowią przeszkodę w integracji członków enklawy społeczeństwie przyjmującym. Uwzględniono koncepcje kapitału społecznego, kulturowego i kapitału migracyjnego oraz znaczenia sieci migracyjnych w adaptacji migrantów. Szczególnie skoncentrowano się na relacji pomiędzy oddziaływaniem enklawy a możliwościami awansu społecznego w społeczeństwie przyjmującym. Podjęto próbę wskazania obszarów samowykluczenia ekonomicznego, kulturowego, politycznego jako skutków społecznych presji wywieranej przez enklawę.

Warunkiem integracji ze społeczeństwem przyjmującym jest istnienie kapitału pomostowego, budowanie sieci powiązań łączących migrantów z zewnętrznym środowiskiem i umożliwiających uczestnictwo w szerszym społeczeństwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Suchocka, R. (2014). Dwa oblicza życia imigrantów w enklawie etnicznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 241-254. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.18
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986.
 2. Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. Breton R., Institutional Completeness of Ethnic Communities and Personal Relations of Immigrants, American Journal of Sociology 70, 1964.
 4. Burszta W.J., Blaski i cienie multikulturalizmu, Sprawy Narodowościowe, Seria nowa, t. 5, 1996, z. 1(8).
 5. Burszta W.J., Konteksty etniczności, Sprawy Narodowościowe, Seria nowa, t. 6, 1997, z. 1(10).
 6. Dzwonkowski R. SAC, Nowa emigracja – problemy duszpasterskie, [w:] G. Koszałka, J. Plewko, M. Stopikowska (red.), Nauki o rodzinie. Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodziny. Studia i badania naukowe, Gdańsk 2009, r. III, nr 1, Wydawnictwo Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 7. Fihel A., Górny A., Kaczmarczyk P., Rynek pracy a integracja cudzoziemców z Ukrainy posiadających zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, [w:] A. Grzymała-Kazłowska (red.), Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami, WNE UW, Warszawa 2008, www.migracje.uw.edu.pl/download/publikacja/658.
 8. Fukuyama F., Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa 2010.
 9. Giddens A., Socjologia, WN PWN, Warszawa 2006.
 10. Głąbicka K., Halik T., Sawicka A., Studia nad przerzutem migrantów, Prace Migracyjne, ISS 23, UW URL, Warszawa 1999, http://www.migracje.uw.edu.pl/obm/pix/023.pdf.
 11. Górny A., Stola D., Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego, [w:] E. Jaźwińska M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Scholar, Warszawa 2001.
 12. Grzymała-Kazłowska A., Migranci z krajów mniej rozwiniętych gospodarczo niż Polska: przypadek Wietnamczyków, [w:] J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy, Scholar, Warszawa 2004.
 13. Grzymała-Kazłowska A., Stefańska R., Szulecka M., Podobieństwa i różnice w integracji imigrantów o różnym statusie prawnym, [w:] A. Grzymała-Kazłowska (red.), Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami, WNE UW, Warszawa 2008.
 14. Gurak D.T., Caces F., Migration Networks and the Shaping of Migration Systems, [w:] M.M. Kritz, L.L. Lim, H. Zlotnik (red.), International Migration Systems, Clarendon Press, Oxford 1992: 150-176.
 15. Kapphan A., Russian Entrepreneurs in Berlin. The Role of Ethnicity and Opportunity Structures. Referat powielony na konferencję Ethnicity and Economy in Post-Socialist Space, Sankt Petersburg 1999, 9-12 września.
 16. Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, WN PWN, Warszawa 1995.
 17. Plewko J., Migracje poakcesyjne z Polski (2004-2008). Społeczne aspekty wyjazdów, [w:] G. Koszałka, J. Plewko, M. Stopikowska (red.), Nauki o rodzinie. Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodziny. Studia i badania naukowe, Gdańsk 2009, r. III, nr 1, Wydawnictwo Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 18. Plewko J., Sprostać migracji. Pomoc migrantom ekonomicznym z ziem polskich (połowa XIX – początek XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 19. Portes A., Modes of Structural Incorporation and Present Theories, [w:] M.M. Kritz, Ch.B. Keely, S.M. Tomasi (red.), Global Trends in Migration Theory and Research on International Population Movements, The Center of Migration Studies, New York 1981.
 20. Portes A., Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of Sociology 24, 1998.
 21. Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 22. Putnam R.D., Leonardi R., Naretti R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995.
 23. Suchocka R., Miejskie enklawy etniczne, [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 24. Vorbich R., Muzułmanie z Maghrebu w Europie Zachodniej, Sprawy Narodowościowe, Seria nowa, t. 4, 1955, z. 1(6).
 25. Waldenger R., The Making of Immigrant Niche, International Migration Review” 27, 1994, nr 1.