Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Main Article Content

Dorota Wiśniewska
Marcin Wiśniewski

Abstrakt

Znaczący w ostatnich latach wzrost zadłużenia polskich samorządów spowodował, że zarządzanie długiem stało się niezwykle istotnym elementem zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Niezbędnym w tym procesie narzędziem jest obowiązkowa od 2010 r. wieloletnia prognoza finansowa. Począwszy od 2013 r., jednostki zobligowane zostały dodatkowo do raportowania w ujednoliconej formie swoich prognoz, które ostatecznie zostały zebrane i upublicznione w zbiorczym zestawieniu przez Ministerstwo Finansów. Dane te umożliwiły po raz pierwszy zbadanie tendencji w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce. W niniejszym artykule zbadano najważniejsze przejawy tego procesu, które zostały odzwierciedlone w planach finansowych jednostek. Przeanalizowano w szczególności wielkość planowanego zadłużenia oraz jego obsługę (w ujęciu bezwzględnym, jak i w relacji do dochodów jednostek), wskazano także na rozplanowanie spłaty długu w czasie oraz na wysokość jego kosztów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewska, D., & Wiśniewski, M. (2014). Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 175-193. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.14
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bitner M., Cichocki K.S., Sierak J., Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2013.
 2. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 3. Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian, Analizy BAS 2012, nr 21.
 4. Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 86.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz. U. Nr 298, poz. 1767.
 7. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.
 8. Swianiewicz P., Łukomska J., Kto żyje na kredyt – ranking zadłużenia samorządów, Wspólnota 2013, nr 19.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240.
 10. Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego – rok 2013, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013, www.mf.gov.pl, (aktualizacja danych na: 19 września 2013 r.).
 11. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.
 12. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. Sochacka-Krysiak H., Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2003.
 13. Zdziebło A., Zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatu Chodzieskiego w latach 2010-2013, [w:] Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków podmiotów sektora publicznego i prywatnego, red. Gabrusewicz T., Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., CeDeWu, Warszawa 2013.