Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie francuskim

Main Article Content

Marta Budzinowska

Abstrakt

Umowa o udostępnienie skrytki bankowej nie jest uregulowana w prawie polskim, nie poświęcają jej też wiele uwagi ani doktryna, ani orzecznictwo. Natomiast judykatura i doktryna francuska już dawno zauważyły problemy łączące się z umową sejfową (fr. contrat de location de coffre-fort), o czym świadczą liczne orzeczenia sądowe oraz bogate piśmiennictwo. Przedmiotem rozważań są podstawowe aspekty analizowanej umowy w prawie francuskim: zawarcie i strony umowy, ich prawa i obowiązki, charakter prawny oraz odpowiedzialność banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku ochrony skrytki, a także pełnomocnictwo do korzystania ze skrytki.

W konkluzji autorka stwierdza, że we Francji oraz w Polsce ciężar konkretyzacji treści tej umowy spoczywa na stronach, a punktem odniesienia jest regulamin opracowany przez bank. Zagadnieniem o największej doniosłości praktycznej jest określenie praw i obowiązków stron umowy, a przede wszystkim zakresu odpowiedzialności banku. Powinien być on tak ustalony, by zapewnić maksymalną ochronę osobom korzystającym ze skrytek bankowych. Natomiast podstawowym zagadnieniem teoretycznym, ale mającym implikacje praktyczne, jest określenie charakteru prawnego umowy sejfowej. Powinno ono również mieć na uwadze zapewnienie jak najszerszej ochrony klientów banku i bezpieczeństwa obrotu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Budzinowska, M. (2014). Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie francuskim. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 133-146. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.11
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Ambrożuk D., Glosa do wyroku SN z 26 lipca 2001r., II CKN 1269/00, Państwo i Prawo 2013, nr 1.
 2. Bączyk M., Umowa sejfu bankowego, [w:] System prawa prywatnego, t. 9 Prawo zobowiązań ‒ umowy nienazwane, Warszawa 2010.
 3. Bertran de Balanda P., La convention de coffre-fort- Formation et preuve du contrat, Petites affiches 1977, nr 31.
 4. Bertran de Balanda P., La convention de coffre-fort- Les obligations des parties, Petites Affiches 1977, nr 32.
 5. Bonneau T., Droit bancaire, Paris 2007.
 6. Cabrillac M, Teyssié B., Crédit et titres de credit, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1986, nr 2.
 7. Dekeuwer-Défossez F., Moreil S., Droit bancaire, Paris 2010.
 8. Deschanel J.P, Le contrat de coffre-fort, Le droit et la banque 1973, nr 317.
 9. Gallet Ch-H, Contrat de coffre-fort, Revue de Jurisprudence Commerciale 1989, nr 1.
 10. Gavalda Ch., Stoufflet J., Droit bancaire, Paris 2008.
 11. Janiak A. Glosa do wyroku z dnia 26 lipca 2001 r., Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, nr 9.
 12. Kasprzak M., Umowa sejfowa, Glosa 1996, nr 1.
 13. Napierała J., Przechowanie, [w:] System prawa prywatnego, t. 7: Prawo Zobowiązań-część szczegółowa, Warszawa 2011.
 14. Piedelièvre S., Putman E., Droit bancaire, Paris 2011.
 15. Piedelièvre S., Coffre-fort, Répertoire de droit commercial 2006, nr 5.
 16. Routier R., Obligations et responsabilités du banquier, Paris 2011.
 17. Szpunar A., Umowa o udostępnienie skrytki bankowej, Przegląd Sądowy 2003, nr 2.