Wykorzystanie instrumentów zabezpieczających w firmach rodzinnych notowanych na GPW

Main Article Content

Tomasz Jewartowski
Michał Kałdoński

Abstrakt

Na podstawie analizy danych panelowych dotyczących 105 spółek notowanych w latach 2006-2010 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zaobserwowaliśmy, że skłonność i skala wykorzystania instrumentów zabezpieczających w spółkach rodzinnych jest przeciętnie niższa niż w spółkach nierodzinnych. Dodatkowo dla spółek rodzinnych zaobserwowaliśmy silniejszą niż dla spółek nierodzinnych zależność pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi ekspozycję na ryzyko (takimi jak udział sprzedaży zagranicznej w przychodach oraz poziom dźwigni finansowej) a skalą zabezpieczeń. Wyniki naszych badań nie potwierdzają powszechnie panującego poglądu o szczególnej awersji do ryzyka w spółkach rodzinnych. Uzasadnienia zaobserwowanych pomiędzy spółkami rodzinnymi a nierodzinnymi różnic w zakresie wykorzystania instrumentów zabezpieczających należy szukać na gruncie teorii agencji i związanych z nią problemów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jewartowski, T., & Kałdoński, M. (2014). Wykorzystanie instrumentów zabezpieczających w firmach rodzinnych notowanych na GPW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 211-224. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.16
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Ampenberger M., Schmid D., Achleitner A., Kaserer C., Family firms, agency costs and risk aversion– empirical evidence from diversification and hedging decisions, CEFS Working Paper Series 2008, nr 13.
 2. Anderson R., Reeb D., Founding - family ownership, corporate diversification, and firm leverage, Journal of Law and Economics 46, 2003, nr 2: 653-684.
 3. Geczy M., Minton B., Schrand C., Why firms use currency derivatives, Journal Finance 52, 1997, nr 4: 1323-1354.
 4. Graham J.R., Rogers D.A., Do Firms Hedge in Response to Tax Incentives, Journal of Finance 57, 2002, nr 2: 815-839.
 5. Hagelin N., Holmen M., Pramborg B., Family ownership, dual-class shares, and risk management, Global Finance Journal 16, 2006, nr 3: 283-301.
 6. Jewartowski T., Kałdoński M., Struktura kapitału i dywersyfikacja działalności spółek rodzinnych notowanych na GPW, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 271 : 265-278.
 7. Klimczak K., Corporate hedging and risk management theory: Evidence from Polish listed companies, The Journal of Risk Finance 9, 2008, nr 1: 20-39.
 8. Lang L., Stulz R., Tobin's q, Corporate Diversification, and Firm Performance, Journal of Political Economy 102, 1994: 1248-1280.
 9. Lins K., Volpin P., Wagner H.F., Does Family Control Matter? International Evidence from the 2008-2009 Financial Crisis, Review of Financial Studies 26, 2013, nr 10: 2583-2619.
 10. Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, red. nauk. M. Gruszczyński, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 11. Tymoczko I., Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym, Bank i Kredyt 40, 2009, nr 3: 71-92.
 12. Wiśniewski P., Skutki opcji walutowych dla polskich przedsiębiorstw, INFOS Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze 11, 2009, nr 58: 1-4.