Reglamentacja działalności gospodarczej w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców na tle unormowań wcześniejszych
PDF

Słowa kluczowe

Prawo przedsiębiorców
reglamentacja działalności gospodarczej
koncesjonowanie działalności gospodarczej
zezwolenia na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej
działalność gospodarcza regulowana
rejestry działalności regulowanej

Jak cytować

Strzelbicki, M. (2018). Reglamentacja działalności gospodarczej w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców na tle unormowań wcześniejszych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 73–87. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.6

Liczba wyświetleń: 984


Liczba pobrań: 906

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest regulacja reglamentacji działalności gospodarczej (koncesji, zezwoleń, rejestrów działalności regulowanej) w nowej ustawie Prawo przedsiębiorców na tle wcześniejszych ustaw z 1988, 1999 i 2004 r. Autor stara się udzielić odpowiedzi na podstawowe, z perspektywy systemowej, pytania: czy nowy kształt regulacji reglamentacji działalności gospodarczej koresponduje z celami oraz zakresem ustawy Prawo przedsiębiorców oraz czy jego skutkiem będzie wzmocnienie, czy może osłabienie, poziomu prawnej ochrony wolności działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących reglamentowaną działalność gospodarczą? Poszukując odpowiedzi na te pytania, przed dokonaniem oceny nowych przepisów, autor dokonuje przeglądu prawnej regulacji reglamentacji działalności gospodarczej we wcześniej obowiązujących ustawach oraz porównuje je z unormowaniem aktualnie obowiązującym. Porównanie to prowadzi do wniosku, że ustawodawca przesunął ciężar regulacji reglamentacji działalności gospodarczej z ustawy ogólnej, jaką jest Prawo przedsiębiorców, do ustaw szczególnych, poświęconych poszczególnym działalnościom reglamentowanym. Jakkolwiek nie spowodowało to istotnych zmian w treści samych przepisów, to jednak w ocenie autora zmiana ich umiejscowienia w systemie prawnym może mieć wpływ na ich wykładnię, a w konsekwencji na pozycję prawną przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na rynkach objętych reglamentacją.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.6
PDF

Bibliografia

Etel, M. (2007). Regulowana działalność gospodarcza a zasada wolności gospodarczej. Państwo i Prawo 62(2): 41–52.

Etel, M. (2018). Reglamentacja działalności gospodarczej na gruncie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Monitor Prawniczy 26(13): 28–33.

Jaroszyński, K. (2011). Funkcje administracji gospodarczej, [w:] C. Banasiński, K. Glibowski, H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, R. Kaszubski, M. Wierzbowski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa: 173–222.

Kaszubski, R., Olszak, M. (1998). Koncesje a zasada wolności gospodarczej. Glosa 4(7): 4–7.

Kocowski, T. (2013). Reglamentacja działalności gospodarczej, [w:] J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.) System prawa administracyjnego. Tom 8A. Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: 677–696.

Kosikowski, C. (2001). Polskie publiczne prawo gospodarcze. Warszawa.

Kosikowski, C. (2013). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa.

Kubala, W. (2000). Koncesjonowanie działalności gospodarczej. Rejent 10(11): 27–50.

Ługiewicz, M. (2018). Konstytucja biznesu – praktyczne omówienie pakietu ustaw. Gdańsk.

Popowska, B. (2003). Wieloznaczność terminu zezwolenie w świetle ustawodawstwa gospodarczego, [w:] Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjadu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23–25 września 2002 r. Warszawa: 494–500.

Popowska, B. (2005). Zezwolenia a swoboda działalności gospodarczej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67(4): 23–36.

Sowiński, R. (2006). Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej. Wrocław.

Strzelbicki, M. (2005). Wpis do rejestru działalności regulowanej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67(4): 67–86.

Strzelbicki, M. (2009). Funkcja reglamentacji gospodarczej a funkcja nadzoru gospodarczego, [w:] W. Szwajdler, H. Nowicki (red.) Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej. Toruń: 395–420.

Strzelbicki, M. (2015). Koncesja jako uznaniowy i dyskrecjonalny środek reglamentacji działalności gospodarczej – wybrane problemy, [w:] K. Ziemski, M. Jędrzejczak (red.), Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym. Poznań: 215–232.

Strzelbicki, M. (2016). Oddziaływanie administracji na gospodarkę poprzez ograniczanie liczby przedsiębiorców na rynku na przykładzie koncesjonowania, [w:] A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. Warszawa: 152–166.

Szydło, M. (2004). Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 57(12): 2–14.

Szydło, M. (2005). Swoboda działalności gospodarczej. Warszawa.

Trela, A. (2005). Postępowanie w sprawie udzielenia ograniczonej liczby koncesji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67(4): 51–66.

Trela, A. (2013). Rękojmia prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej – zarys problematyki. Studia Prawa Publicznego 1(4): 81–106.

Waligórski, M. (1994). Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej. Poznań.

Waligórski, M. (2012). Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym. Poznań.

Zdyb, M., Sieradzka, M. (2013). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa