Definicje cząstkowe w prawie

Main Article Content

Kamila Kosińska

Abstrakt

Celem publikacji było określenie form, w jakich definicje cząstkowe występują w tekstach aktów prawnych, oraz szukanie innych jeszcze możliwych form ich stosowania. Analizie poddano koncepcję Rudolfa Carnapa dotyczącą nieadekwatności definicji równościowych przy próbach definiowania pojęć dyspozycyjnych. Przedstawiono rozważania dotyczące współczesnych poglądów na kwestię definiowania w tekstach aktów prawnych oraz mające zastosowanie do przedmiotu opracowania reguły zawarte w zasadach techniki prawodawczej. W pracy wykazano możliwość stosowania definicji cząstkowych jako definicji legalnych oraz sformułowano postulat wzbudzenia dyskusji dotyczącej możliwości wprowadzania do tekstów aktów prawnych definicji innych niż równościowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kosińska, K. (2018). Definicje cząstkowe w prawie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 103-118. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.8
Dział
ARTYKUŁY - Prawo