Definicje cząstkowe w prawie
PDF

Słowa kluczowe

Carnap Rudolf
definicje cząstkowe
definicje legalne
język prawny

Jak cytować

Kosińska, K. (2018). Definicje cząstkowe w prawie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 103–118. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.8

Liczba wyświetleń: 351


Liczba pobrań: 1157

Abstrakt

Celem publikacji było określenie form, w jakich definicje cząstkowe występują w tekstach aktów prawnych, oraz szukanie innych jeszcze możliwych form ich stosowania. Analizie poddano koncepcję Rudolfa Carnapa dotyczącą nieadekwatności definicji równościowych przy próbach definiowania pojęć dyspozycyjnych. Przedstawiono rozważania dotyczące współczesnych poglądów na kwestię definiowania w tekstach aktów prawnych oraz mające zastosowanie do przedmiotu opracowania reguły zawarte w zasadach techniki prawodawczej. W pracy wykazano możliwość stosowania definicji cząstkowych jako definicji legalnych oraz sformułowano postulat wzbudzenia dyskusji dotyczącej możliwości wprowadzania do tekstów aktów prawnych definicji innych niż równościowe.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.8
PDF

Bibliografia

Carnap, R. (1969). Sprawdzalność i znaczenie, [w:] R. Carnap, Filozofia jako analiza języka nauki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Gregorowicz, J. (1962). Definicje w prawie i nauce prawa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Łódź.

Malec, A. (2000). Zarys teorii definicji prawniczej. Philomath. Warszawa.

Morawski, L. (1981). O dwóch sposobach definiowania pojęć w prawie. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo 19, z. 105.

Patryas, W. (1997). Definiowanie pojęć prawnych. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

Patryas, W. (2002). Elementy logiki dla prawników. Ars boni et aequi. Poznań.

Pawłowski, T. (1978). Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych. PWN. Warszawa.

Wronkowska, S., Zieliński, M. (2012). Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa.

Wróblewski, B. (1948). Język prawny i prawniczy. Polska Akademia Umiejętności. Kraków.

Zieliński, M. (2017). Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Wolters Kluwer. Warszawa.

Ziembiński, Z. (1956). O zwrotach definicyjnych w ustawodawstwie PRL. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zeszyt Specjalny.