Treść, charakter prawny oraz kontrola legalności rozporządzeń dotyczących stanów nadzwyczajnych w świetle Konstytucji RP
PDF (English)
PDF

Słowa kluczowe

rozporządzenie
stan nadzwyczajny
stan wojenny
stan wyjątkowy
stan klęski żywiołowej

Jak cytować

Radajewski, M. (2018). Treść, charakter prawny oraz kontrola legalności rozporządzeń dotyczących stanów nadzwyczajnych w świetle Konstytucji RP. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 133–146. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.10

Liczba wyświetleń: 830


Liczba pobrań: 893

Abstrakt

Celem artykułu jest zidentyfikowanie wszystkich rodzajów rozporządzeń dotyczących stanów nadzwyczajnych (tj. aktów prawnych wpływających na obowiązywanie konkretnego stanu nadzwyczajnego oraz jego treść), zrekonstruowanie ich elementów treściowych oraz określenie ich charakteru prawnego wraz z wynikającymi z tego skutkami dla możliwości kontroli ich legalności. W artykule wyróżniono cztery rodzaje takich rozporządzeń: wprowadzające stan nadzwyczajny; przedłużające go oraz znoszące go, a także nowelizujące akt wprowadzający stan nadzwyczajny. Ich treść, jak i charakter prawny są zróżnicowane. Najbardziej złożone jest rozporządzenie wprowadzające stan nadzwyczajny, gdyż posiada ono zarówno cechy aktu indywidualnego, jak i normatywnego. Autor stwierdza, że analizowane rozporządzenia, w zakresie, w jakim są aktami normatywnymi, podlegają kontroli Trybunału Konstytucyjnego. W pozostałym zakresie możliwość ich kontroli przez władzę sądowniczą jest ograniczona, aczkolwiek jest możliwe ich incydentalne kwestionowanie przed sądami i Trybunałem Stanu. Poczynione refleksje prowadzą także do sformułowania pozytywnej oceny regulacji konstytucyjnych odnoszących się do badanego zagadnienia.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.10
PDF (English)
PDF

Bibliografia

Brzeziński, M. (2007). Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach. Warszawa.

Działocha, K. (1999). Uwagi do art. 87, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 1. Warszawa: 3–4.

Działocha, K. (2007). Uwagi do art. 228, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 5. Warszawa: 6.

Działocha, K. (2007). Uwagi do art. 231, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 5. Warszawa: 1.

Garlicki, L. (2005). Uwagi do art. 178, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 4. Warszawa: 15–16.

Garlicki, L. (2007). Uwagi do art. 188, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 5. Warszawa: 10, 21.

Hauser, R., Trzciński, J. (2008). O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70(2): 9–21.

Mażewski, L. (2009). Kilka uwag o instytucji stanu nadzwyczajnego. Wojskowy Przegląd Prawniczy 82(2): 36–43.

Prokop, K. (2005). Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Białystok.

Wojtyczek, K. (1994). Konieczność jako legitymizacja działań władzy w demokratycznym państwie prawnym. Państwo i Prawo 49(9): 39–49.