Treść, charakter prawny oraz kontrola legalności rozporządzeń dotyczących stanów nadzwyczajnych w świetle Konstytucji RP

Main Article Content

Mateusz Radajewski

Abstrakt

Celem artykułu jest zidentyfikowanie wszystkich rodzajów rozporządzeń dotyczących stanów nadzwyczajnych (tj. aktów prawnych wpływających na obowiązywanie konkretnego stanu nadzwyczajnego oraz jego treść), zrekonstruowanie ich elementów treściowych oraz określenie ich charakteru prawnego wraz z wynikającymi z tego skutkami dla możliwości kontroli ich legalności. W artykule wyróżniono cztery rodzaje takich rozporządzeń: wprowadzające stan nadzwyczajny; przedłużające go oraz znoszące go, a także nowelizujące akt wprowadzający stan nadzwyczajny. Ich treść, jak i charakter prawny są zróżnicowane. Najbardziej złożone jest rozporządzenie wprowadzające stan nadzwyczajny, gdyż posiada ono zarówno cechy aktu indywidualnego, jak i normatywnego. Autor stwierdza, że analizowane rozporządzenia, w zakresie, w jakim są aktami normatywnymi, podlegają kontroli Trybunału Konstytucyjnego. W pozostałym zakresie możliwość ich kontroli przez władzę sądowniczą jest ograniczona, aczkolwiek jest możliwe ich incydentalne kwestionowanie przed sądami i Trybunałem Stanu. Poczynione refleksje prowadzą także do sformułowania pozytywnej oceny regulacji konstytucyjnych odnoszących się do badanego zagadnienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Radajewski, M. (2018). Treść, charakter prawny oraz kontrola legalności rozporządzeń dotyczących stanów nadzwyczajnych w świetle Konstytucji RP. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 133-146. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.10
Dział
ARTYKUŁY - Prawo