Osiąganie konwergencji nadzorczej mikroostrożnościowej i makroostrożnościowej w prawie rynku finansowego Unii Europejskiej
PDF

Słowa kluczowe

konwergencja nadzorcza na rynku finansowym UE
integracja nadzorcza na rynku finansowym UE
konwergencja sieciowa na rynku finansowym UE
konwergencja proceduralna
konwergencja instytucjonalna

Jak cytować

Fedorowicz, M. (2018). Osiąganie konwergencji nadzorczej mikroostrożnościowej i makroostrożnościowej w prawie rynku finansowego Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 155–169. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.12

Liczba wyświetleń: 303


Liczba pobrań: 266

Abstrakt

Celem opracowania jest uzasadnienie konieczności wyodrębnienia pojęcia „konwergencja sieciowa” na rynku finansowym, do czego w rozważaniach prowadzi przedstawienie zagadnienia procesu konwergencji nadzorczej na rynku finansowym w aspekcie mikr-, makroostrożnościowym i systemowym, a także umiejscowienie go w sieciowym układzie zależności, w jakich umiejscowiony został ten proces po zmianach prawnych wywołanych wprowadzeniem ESNF i EUB. W szczególności analizie poddano instrumenty i mechanizmy unijne i krajowe (polskie) służące osiąganiu zbieżności nadzorczej, co jest warunkiem sine qua non urzeczywistniania celu stabilności finansowej, a zarazem ilustrujące konwergencję administracji finansowej na rynku finansowym UE oraz skutki prawne i rezultaty tej konwergencji w wymiarze instytucjonalnym, proceduralnym, materialnoprawnym i sieciowym. Tezą opracowania jest twierdzenie o możliwości wyodrębnienia trzech równoważnych, potrzebnych i uzupełniających się regulacyjnych sposobów osiągania konwergencji nadzorczej na rynku finansowym.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.12
PDF

Bibliografia

Binder, J.H. (2011). Verbesserte Krisenprävention durch paneuropäische Aufsicht?: zur neuen Aufsichtsinfrastruktur auf EU- Ebene. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 1: 34–40. DOI: https://doi.org/10.1515/gpr.2011.8.1.34

Dobrzańska, A. (2014). Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej. Materiały i Studia NBP 307. Warszawa.

Dobrzańska, A. (2018). Kolegialne organy makroostrożnościowe w UE – analiza rozwiązań instytucjonalnych. Bezpieczny Bank 1: 52–68.

Fedorowicz, M. (2013). Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej. Warszawa.

Fedorowicz, M. (2017). Nadzorcze soft law nowej generacji w sektorze bankowym w świetle art. 133 ust. 1a ustawy Prawo bankowe. Studia Prawnoustrojowe 38: 29–44.

Fedorowicz, M. (2017). O normatywnym pojęciu stabilności finansowej na rynku finansowym Unii Europejskiej w nowej architekturze nadzorczej. Studia Europejskie 4: 73–94.

Fedorowicz, M. (2017). System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej w bankach. Komentarz praktyczny Lex dla Banków nr 320628.

Fojcik-Mastalska, E. (2016). Prawo rynku finansowego w systemie prawa, [w:] A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak (red.), Prawo rynku finansowego. Doktryna. Instytucje. Praktyka. Warszawa: 19–26.

Grzeszczak, R. (2011). Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej. Warszawa.

Jurkowska-Zeidler, A. (2008). Bezpieczeństwo finansowe w świetle prawa Unii Europejskiej. Warszawa.

Jurkowska-Zeidler, A. (2016). Prawo Unii Bankowej, [w:] A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak (red.), Prawo rynku finansowego. Doktryna. Instytucje. Praktyka. Warszawa: 74–93.

Kosikowski, C. (2016). Nowe prawo rynku finansowego Unii Europejskiej, [w:] A. Jurkowska-Zeidler (red.), Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka. Warszawa: 27–38.

Nadolska, A. (2015). Stabilność finansowa jako naczelna zasada prawa rynku finansowego. Monitor Prawa Bankowego 1: 84–95.

Nieborak, T. (2017). Rynek finansowy jako dobro wspólne. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 79(3): 161–174. DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.13

Olszak, M. (2011). Bankowe normy ostrożnościowe. Białystok.

Olszak, M. (2016). Regulacje systemu finansowego w Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia. Studia Europejskie 4: 185–204.

Supernat, J. (2007). Koncepcja sieci organów administracji publicznej, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Warszawa.

Wojtczak-Samoraj, D. (2012). Soft law i mechanizmy nielegislacyjne jako instrumenty integracji rynku usług bankowych Unii Europejskiej. Monitor Prawa Bankowego 1: 58–71.

Zalcewicz, A. (2013). Referat: Stabilność krajowego systemu finansowego jako określenie służące wyrażeniu normy prawnej (referat udostępniony za zgodą Autorki). Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności finansowej rynku finansowego. Wrocław, 17 maja 2013.

Zalcewicz, A. (2018). Principles of banking law: comments in the light of amendments to the EU and national law. Ius Novum 2: 137–155.

Zirk-Sadowski, M. (2005). Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] S. Wronkowska, (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej. Kraków.