Zarząd dochodami z majątku dziecka
PDF

Słowa kluczowe

dochody z majątku dziecka
zarząd majątkiem dziecka
władza rodzicielska
majątek dziecka

Jak cytować

Sylwestrzak, A. (2018). Zarząd dochodami z majątku dziecka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 171–184. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.13

Liczba wyświetleń: 385


Liczba pobrań: 435

Abstrakt

Stopniowy wzrost zamożności polskiego społeczeństwa sprawia, że coraz częściej zdarza się, że dziecko nabywa majątek przynoszący dochody. Reguły zarządu dochodami z majątku dziecka nabierają więc z biegiem czasu coraz większego znaczenia. W artykule dokonano szczegółowej analizy art. 103 k.r.o., zgodnie z którym czysty dochód z majątku dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny. Przepis ten pełni funkcję wychowawczą i wzmacnia poczucie solidarności rodzinnej, jednakże w rodzinach o wysokim poziomie materialnym może stwarzać zagrożenie faktycznego przerzucenia ciężaru alimentacji rodzeństwa z rodziców na uposażone dziecko. Zjawisko takie pozostawałoby w sprzeczności z wynikającą z przepisów o obowiązku alimentacyjnym kolejnością podmiotów zobowiązanych, w ramach której rodzeństwo zobowiązane jest do świadczeń alimentacyjnych jako ostatnie. Zagrożenie to można minimalizować w drodze wykładni zakładającej pierwszeństwo obowiązków alimentacyjnych przed zaspokajaniem potrzeb rodzeństwa i rodziny kosztem dochodów dziecka. Pożądana byłaby również nowelizacja art. 103 k.r.o. polegająca na wprowadzeniu ograniczeń wydatkowania dochodów z majątku dziecka.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.13
PDF

Bibliografia

Bodył-Szymala, A. (2008). Gdy z rachunku dziecka rodzic wypłaca jego pieniądze. Rzeczpospolita (Dział Prawo), 23.05.2008.

Budna, E. (1990). Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci. Nowe Prawo 7/9: 65–79.

Ciepła, H. (2012). Zarząd majątkiem dziecka. Rodzina i Prawo 20/21.

Dobrzański, B. (1947). Komentarz do Prawa rodzinnego. Łodź.

Dolecki, H., Sokołowski, T. (red.). (2013). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa.

Gajda, J. (2000). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa.

Grzybowski, S. (1980). Prawo rodzinne. Zarys wykładu. Warszawa.

Gwiazdomorski, J. (1954). Treść i zakres obowiązku alimentacyjnego między krewnymi. Państwo i Prawo 9: 245–267.

Haak, H. (1995). Władza rodzicielska. Toruń.

Ignaczewski, J. (red.). (2012). Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz. Warszawa.

Ignatowicz, J., Nazar, M. (2016). Prawo rodzinne. Warszawa.

Jagielski, K. (1963). Istota i treść władzy rodzicielskiej. Studia Cywilistyczne 3.

Jędrejek. G. (2014). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 617–1441. Warszawa.

Lech-Chełmińska, M., Przybyła, V. (2006). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Warszawa.

Łukasiewicz, J., Ramus, I. (red.). (2015). Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne. Tom 2. Toruń.

Marciniak, J. (1975). Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim. Warszawa.

Osajda, K. (red.). (2017). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO. Warszawa.

Piasecki, K. (red.). (2011). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa.

Piątowski, K. (red.). (1985). System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wrocław.

Pietrzykowski, K. (red.). (2018). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa.

Smyczyński, T. (1978). Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka a polityka socjalna państwa. Ossolineum.

Smyczyński, T. (2009). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa.

Sokołowski, T. (1987). Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem. Poznań.

Strzebinczyk, J. (2016). Prawo rodzinne. Warszawa.

Sylwestrzak, A. (2001). Obowiązki dziecka wobec rodziców. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 63(3): 61–80.

Szer, S. (1966). Prawo rodzinne. Warszawa.

Szwed, A. (2007). Rodzina – ujęcie socjologiczne i prawne. Rodzina i Prawo 3: 23–40.

Walaszek, B. (1971). Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego. Warszawa.

Wierciński, J. (red.). (2014). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa.

Wiśniowska, E. (1990). Pojęcie rodziny w ustawodawstwie polskim. Acta Universitatis Wratislaviensis 1152: 351–360.

Wojtaszek-Mik, E. (2008). Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci, [w:] M. Koska, J. Słyka (red.), W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej. Warszawa.