Innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki a międzynarodowa współpraca gospodarcza
PDF

Słowa kluczowe

międzynarodowa współpraca gospodarcza
innowacyjność
produktywność
konkurencyjność

Jak cytować

Gorynia, M. (2018). Innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki a międzynarodowa współpraca gospodarcza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 209–228. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.16

Liczba wyświetleń: 358


Liczba pobrań: 460

Abstrakt

Głównym celem opracowania jest identyfikacja oraz dokonanie przeglądu i oceny możliwych związków pomiędzy innowacyjnością, produktywnością i konkurencyjnością gospodarki a międzynarodową współpracą gospodarczą. Podporządkowana temu jest realizacja czterech celów szczegółowych. Pierwszym celem jest identyfikacja i zewidencjonowanie możliwych kanałów obustronnego wpływu pomiędzy badanymi zmiennymi. Drugim celem jest zakwalifikowanie poszczególnych kanałów wpływu do różnych występujących w literaturze koncepcji teoretycznych. Wreszcie trzeci cel to dokonanie przeglądu wyników badań empirycznych dotyczących związków innowacyjności, konkurencyjności i międzynarodowej współpracy gospodarczej wraz z ich odniesieniem do wątków występujących w literaturze przedmiotu. Kolejnym czwartym celem jest zarysowanie implikacji praktycznych przeprowadzonych rozważań czyli przedstawienie zestawu rekomendacji dla polityki gospodarczej.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.16
PDF

Bibliografia

Ciborowski, R., (2016). Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Białystok.

Gołębiowski, T., Lewandowska, M. (2017). Innowacyjność, kooperacja a internacjonalizacja. Wyniki badań dla polskich przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] M. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa.

Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Gorynia, M. (2009). Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Gorynia, M. (2013). Polski model konkurencyjności, Z Marianem Gorynią rozmawia Jan Gmurczyk. Instytut Idei 2.

Gorynia, M. (2016). Miejsce gospodarki polskiej w gospodarce Unii Europejskiej w latach 2003–2014. Przegląd Zachodni 4.

Gorynia, M. (2017). Nauki ekonomiczne wobec globalnych i regionalnych wyzwań drugiej połowy XXI wieku, [w:] C. Zając, (red.), Nauki ekonomiczne w xxi wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.

Gorynia, M. (2017). Nowy pragmatyzm. Jak jest z nim naprawdę? Rzeczpospolita, 22 lutego 2017.

Graham, E.M. (1985). Intra-industry direct investment: market structure, firm rivalry and technological performance, [w:] Erdilek, A. (ed.), Multinationals as Mutual Invaders: Intra-Industry Direct Foreign Investment. Croom Helm, London.

Hymer, S. (1976). The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment. MIT Press, Cambridge, Mass.

Jakubiak, M. (2006). Rola wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transferze innowacji do Polski. [praca doktorska niepublikowana]. Uniwersytet Warszawski. Warszawa.

Kołodko, G.W. (2008). Wędrujący świat. Prószyński i S-ka. Warszawa.

Kołodko, G.W. (2010). Świat na wyciągnięcie myśli. Prószyński i S-ka. Warszawa.

Kołodko, G.W. (2013). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Prószyński i S-ka. Warszawa.

Kołodko, G.W. (2014). Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości. Ekonomista 2: 162–179.

Koźmiński, A. (2017). Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Rzeczpospolita, 2 lutego 2017.

Lin, J., Chang, H.-J. (2009). Should industrial policy in developing countries conform to comparative advantage or defy it? A debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang. Development Policy Review 27(5): 483–502. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2009.00456.x

Mackiewicz, M. (2017). Nauka, technika i innowacje jako czynniki konkurencyjności polskiej gospodarki, [w:] M. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna. Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Majewska-Bator, M. (2010). Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

Melitz, M. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. Econometrica 71(6). DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0262.00467

Mińska-Struzik, E. (2014). Od eksportu do innowacji. Uczenie się przez eksport polskich przedsiębiorstw. Difin. Warszawa.

Misala, J. (1990). Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej. PWN. Warszawa.

OECD. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. 3rd edn. OECD/Eurostat. Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264013100-en

Osiatyński, J. (2017). Quo vadis euro – Unio? Perspektywa ekonomii postkeynesowskiej. Ekonomista 3: 293–311.

Otta, W.J. (1994). Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, [w:] T. Gołębiowski (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. The Macmillan Press Ltd. London. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-11336-1

Posner, M.V. (1961). International Trade and Technological Change. Oxford Economic Papers 13, October. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.oep.a040877

Rodrik, D. (2007). Normalizing Industrial Policy. John F Kennedy School of Government. Harvard University. Cambridge, MA.

Rodrik, D. (2008a). A practical approach to formulating growth strategies, [in:] N. Serra, J.E. Stiglitz (eds.), The Washington Consensus Reconsidered. Towards a New Global Governance. Oxford University Press. Oxford. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199534081.003.0016

Rodrik, D. (2008b). Industrial policy: don't ask why, ask how. Middle East Development Journal 1(1): 1–29. DOI: https://doi.org/10.1142/S1793812009000024

Rodrik, D. (2015). Economics Rules: Why Economics Works, When It Fails, and How To Tell The Difference. Oxford University Press. Oxford.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. PWN. Warszawa.

Serra N., Stiglitz, J.E. (eds.). (2016). The Washington Consensus Reconsidered. Towards a New Global Governance. Oxford University Press. Oxford.

Stiglitz, J.E. (2008). The future of global governance, [in:] N. Serra, J.E. Stiglitz (eds.), The Washington Consensus Reconsidered. Towards a New Global Governance. Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199534081.003.0014

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2017). Ministerstwo Rozwoju. https://www.mr.gov.pl/media/35716/SOR_2017_maly_internet03_2017.pdf

The Economist (2016). China’s industrial policy plan v market. November, 5.

Vernon, R. (1966). International investment and international trade in the product cycle. Quarterly Journal of Economics 80(2). DOI: https://doi.org/10.2307/1880689

Weresa, M. (2017). Umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji w Polsce, [w:] M. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa.

Williamson, J. (1990). What Washington means by policy reform, [in:] J. Williamson (ed.), Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Institute for International Economics. Washington.

Williamson, O.E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. The Free Press, New York.

Wojciechowski, L. (2018). Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej, [praca doktorska niepublikowana]. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Young, A. (1991). Learning by doing and the dynamic effects of international trade. Quarterly Journal of Economics 106(2). DOI: https://doi.org/10.2307/2937942