Innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki a międzynarodowa współpraca gospodarcza

Main Article Content

Marian Gorynia

Abstrakt

Głównym celem opracowania jest identyfikacja oraz dokonanie przeglądu i oceny możliwych związków pomiędzy innowacyjnością, produktywnością i konkurencyjnością gospodarki a międzynarodową współpracą gospodarczą. Podporządkowana temu jest realizacja czterech celów szczegółowych. Pierwszym celem jest identyfikacja i zewidencjonowanie możliwych kanałów obustronnego wpływu pomiędzy badanymi zmiennymi. Drugim celem jest zakwalifikowanie poszczególnych kanałów wpływu do różnych występujących w literaturze koncepcji teoretycznych. Wreszcie trzeci cel to dokonanie przeglądu wyników badań empirycznych dotyczących związków innowacyjności, konkurencyjności i międzynarodowej współpracy gospodarczej wraz z ich odniesieniem do wątków występujących w literaturze przedmiotu. Kolejnym czwartym celem jest zarysowanie implikacji praktycznych przeprowadzonych rozważań czyli przedstawienie zestawu rekomendacji dla polityki gospodarczej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gorynia, M. (2018). Innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki a międzynarodowa współpraca gospodarcza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 209-228. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.16
Dział
* * *