Znaczenie klastrów w rozwoju branż
PDF

Słowa kluczowe

koncepcja klastra
rozwój branży
wpływ klastrów na branżę
Kody klasyfikacji JEL
O10
R10

Jak cytować

Kania, A., & Mroczek-Dąbrowska, K. (2018). Znaczenie klastrów w rozwoju branż. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 229–241. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.17

Liczba wyświetleń: 330


Liczba pobrań: 410

Abstrakt

Rywalizacja jest nieodzownym elementem działalności przedsiębiorstw; stanowi także motor postępu technologicznego oraz rozwoju branż, regionów i państw. Jednakże więzi, jakie nawiązywane są pomiędzy podmiotami w rzeczywistości gospodarczej nie przybierają wyłącznie formy konkurencji. Podejście to stało się szczególnie istotne w ostatnich pięćdziesięciu latach, w warunkach postępującej globalizacji, rozwoju technologii informacyjnych oraz rosnącej roli innowacji jako kluczowego czynnika sukcesu w działalności gospodarczej. Paradoksalnie wzrost natężenia rywalizacji doprowadził do wzrostu zainteresowania relacjami, w których partnerstwo przeplata się z konkurencją. Jednym z przejawów zainteresowania podmiotów gospodarczych zjawiskiem jednoczesnej kooperacji i rywalizacji, jako skutecznej postawy strategicznej, jest rozwój koncepcji klastrów. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy istnieją przesłanki pozwalające założyć, że klastry odgrywają pozytywną rolę w rozwoju branż. Przedstawione w artykule badania mają charakter badań jakościowych, wtórnych i polegają na studiach literaturowych.  W pierwszej części artykułu przedstawiono branżę jako mezoekonomiczną jednostkę badawczą. W dalszej kolejności w rozważaniach skoncentrowano się na klastrze jako elemencie funkcjonowania branży. Następnie wskazano najważniejsze korzyści płynące z działalności klastrów. W świetle przeprowadzonych studiów literaturowych można uznać, że wpływ klastrów na branżę istnieje, jednak określenie warunków brzegowych, jakie muszą zostać spełnione, aby skutki te były realnie odczuwalne, wymaga dalszych badań.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.17
PDF

Bibliografia

Abbott, L. (1958). Qualität und Wettbewerb. München.

Alecke, B., Alsleben, C., Scharr, F., Untiedt, G. (2006). Are there really high-tech clusters? The geographic concentration of German manufacturing industries and its determinants. Annals of Regional Science 40. DOI: https://doi.org/10.1007/s00168-005-0014-x

Bain, J.S. (1959). Industrial Organization. John Wiley and Sons. New York.

Boja, C. (2011) Clusters models, factors and characteristics. International Journal of Economic Practices and Theories 1(1).

Brenner, T. (2000). Industrial Districts: A Typology from an Evolutionary Perspective. Max-Planck-Institute for Research into Economic Systems Evolutionary Economics Unit. Jena.

Brenner, T. (2006). Identification of local industrial clusters in Germany. Regional Studies 40(9). DOI: https://doi.org/10.1080/00343400601047408

Brenner, T., Gildner, A. (2006). The long-term implications of local industrial clusters. European Planning Studies 14(9). DOI: https://doi.org/10.1080/09654310600933371

Chamberlin, E. (1933). The Theory of Monopolistic Competition: A Re-orientation of the Theory of Value. Harvard University Press. Boston.

Duranton, G., Overman, H.G. (2005). Testing for localization using micro-geographic data. Review of Economic Studies 72(4). DOI: https://doi.org/10.1111/0034-6527.00362

Eurostat (2008a). NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European Community. Eurostat Methodologies and Working Papers. Luxemburg.

Eurostat (2008b). Working Group Meeting on Statistics on Science, Technology and Innovation. Luxembourg, Eurostat/F4/STI/2008/12.

Folta, T. B., Cooper, A. C., Baik , Y. (2006). Geographic cluster size and firm performance. Journal of Business Venturing 2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.04.005

Fornahl, D., Henn, S., Menzel, M.P. (2010). Emerging Clusters. Theoretical, Empirical and Political Perspectives on the Initial Stage of Cluster Evolution. Edward Elgar Publishing Limited. Cheltenham. DOI: https://doi.org/10.4337/9781849805223

Gorynia, M. (1995). Mezoekonomia – modele samoregulacji branży. Ekonomista 5/6: 816–837.

Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Difin. Warszawa.

GUS (2013). Nauka i Technika w 2012. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Warszawa.

Halder, G. (2004). Local upgrading strategies in response to global challenges: the surgical instrument cluster of Tuttlingen, German, [w:] H. Schmitz, Local Enterprises in the Global Economy: Issues of Governance and Upgrading. Cheltenham, Northampton. DOI: https://doi.org/10.4337/9781843769743.00015

Hay, D.A., Morris D.J. (1979). Industrial Economics: Theory and Evidence. Oxford University Press. Oxford.

Hill, P. (1999). Tangibles, Intangibles and Services: A New Taxonomy for the Classification of Output. The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique 32(2): 426–446. DOI: https://doi.org/10.2307/136430

Isaksen, A. (1997). Regional clusters and competitiveness: the Norwegian case. European Planning Studies 1. DOI: https://doi.org/10.1080/09654319708720384

Jankowska, B. (2002). Branża jako mezosystem gospodarczy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64(2).

Jankowska, B. (2012). Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań.

Jankowska, B., Kania, A. (2016). Branże jako uczestnicy i receptory kryzysu, [w:] M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska (red.), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu. Difin. Warszawa.

Ketels, Ch. (2004). European Clusters. Harvard Business School. Boston.

Kowalski, A.M. (2010). Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów. Gospodarka Narodowa 5/6(225/226).

Lęcznar, M. (2007). Znaczenie klastrów w transferze wiedzy i innowacji – wnioski dla Podkarpacia, [w:] S. Makarski, (red.), Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Wydawnictwo URZ. Rzeszów.

Lovelock, Ch.H., Vandermerwe, S., Lewis, B., Fernie, S. (2011). Services Marketing. Edinburgh, SE-A1-engb 2/2011.

Marshall, A. (1972). Principles of Economics. Macmillan. London.

Martin, R., Sunley, P. (2003). Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? Journal of Economic Geography 3(1). DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/3.1.5

Needham, D. (1978). Economic Analysis and Industrial Structure, Reinhard & Winston. Holt.

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nation. The Free Press. New York. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-11336-1

Porter, M. (2001). Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Porter, M.E. (1999). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Robinson, J. (1969). The Economics of Imperfect Competition London. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-15320-6

Rocha, H., Sternberg, R. (2005). Entrepreneurship: the role of clusters theoretical perspectives and empirical evidence from Germany. Small Business Economics 24. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-005-1993-9

Rosenfeld, S.A. (2003). Expanding opportunities: cluster strategies that reach more people and more places. European Planning Studies 4. DOI: https://doi.org/10.1080/09654310303643

Secomski, K. (1982). Ekonomika regionalna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Skawińska, E., Zalewski, R. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów: świat – Europa – Polska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Smith, M. (2008) Exploring Cluster Dynamics Using Systems Thinking Methodology – An International Study. Scottish Enterprise, Glasgow.

Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels, Ch. (2006). Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych, Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. Center for Strategy and Competitiveness. Sztokholm.

Stackelberg, H. von (1934). Marktform und Gleichgewicht. Berlin.

Steinle, C., Schiele, H. (2002). When do industries cluster? A proposal on how to assess an industry’s propensity to concentrate at a single region or nation. Research Policy 31. DOI: https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00151-2

Wennberg, K., Lindqvist, G. (2008). How do entrepreneurs in clusters contribute to economic growth? SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration. Stockholm School of Economics, Stockholm.

Zakrzewska-Bielawska, A. (2014). Rozwój przedsiębiorstw high-tech, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Placet. Warszawa.