Polska u progu drugiej fazy modernizacji, czyli jak jednocześnie doganiać i uciekać
PDF

Słowa kluczowe

odgórna modernizacja
imitacyjna transformacja
przedsiębiorcze państwo
społeczeństwo innowacyjne
bariery innowacyjnego rozwoju

Jak cytować

Drozdowski, R. (2014). Polska u progu drugiej fazy modernizacji, czyli jak jednocześnie doganiać i uciekać. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 77–88. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.7

Liczba wyświetleń: 216


Liczba pobrań: 155

Abstrakt

Punktem wyjścia artykułu jest teza, że modernizacja Polski mieć będzie w nadchodzących latach (w dalszym ciągu) odgórny charakter. Będzie ona więc nadal inicjowana, koordynowana i nadzorowana przez państwo. Autor artykułu koncentruje się – w dalszej jego części – na dwóch kwestiach. Po pierwsze, na społecznych, politycznych i ekonomicznych zagrożeniach, jakie niesie ze sobą odgórna modernizacja. Po drugie, na warunkach, jakie muszą zostać spełnione, by ta odgórnie prowadzona modernizacja nie pogłębiła starych społecznych, ekonomicznych oraz politycznych problemów ani nie zaowocowała nowymi.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.7
PDF

Bibliografia

Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, WN PWN, Warszawa 2009.

Drozdowski R., Instrumentalizacja wartości politycznych i ekonomicznych w społeczeństwie polskim, [w:] M. Żyromski (red.), Czy kryzys demokracji w Europie?, Wydawnictwo ALPIM, Mosina 1995.

Drozdowski R., Polska – w połowie drogi między pierwszym a drugim skokiem modernizacyjnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 2.

Drozdowski R., Spontaniczny demontaż idei dobra wspólnego, [w:] J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.), Co nas łączy, co nas dzieli? Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Zielona Góra 2007, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.

Drozdowski R., Szlendak T., Socjologia wobec złożoności współczesnego świata, Studia Socjologiczne 2013, nr 4.

Drozdowski R., Ziółkowski M., Typy kapitałów, konwersja kapitałów i strategie inwestowania społeczeństwa polskiego, [w:] M. Ziółkowski (red.), Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.

Gliński P. (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo IF iS PAN, Warszawa 2002.

Gottfried P., The Strange Death of Marxism: The European Left in the New Millennium, University of Missouri Press, Columbia-London 2005.

Hardt Ł., Przedsiębiorcze państwo – mit czy rzeczywistość, Res Publica Nowa 2013, nr 213.

Iglicka K., Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Scholar, Warszawa 2010.

Inglehart R., Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press, Princeton 1990.

Inglehart R., Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków 2006.

Iszowski K., Dwa oblicza innowacji, Res Publica Nowa 2013, nr 213.

Jaźwińska E., Migracja niepełna a przebieg karier zawodowych, [w:] E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Scholar, Warszawa 2001.

Karpowicz T., Nieuchwytne, Res Publica Nowa 2013, nr 213.

Mazzucato M., The Entrepreneurial State. Debunking Public Vs. Private Sector Myths, Demos, London 2011.

Misztal W., Kościański A. (red.), Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo IF iS PAN, Warszawa 2011.

Nowak M., Zróżnicowanie, nierówności, roszczenia socjalne a problem migracji w Europie Środkowej i Wschodniej. Opis i interpretacja, [w:] K. Podemski (red.), Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt Eurequal, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Radło M.J., Ciesielska-Maciągowska D., Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Difin, Warszawa 2013.

Ruszkowski P., Segmentacja społeczeństwa polskiego, Scholar, Warszawa 2012.

Scott J., Władza, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.

Siemieńska D, Od wartości postmaterialistycznych do materialistycznych – casus Polski, [w:] M. Marody (red.), Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, Scholar, Warszawa 2004.

Staniszkis J., Antropologia władzy: między Traktatem Lizbońskim a kryzysem, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009.

Staniszkis J., Nowe zjawiska, które zmieniają świat, Wirtualna Polska.pl, http://wiadomosci.wp.pl/kat,102954,title,Nowe-zjawiska-ktore-zmienia-swiat,wid,11526270,wiadomosc.html?ticaid=1124f5 [dostęp: 28.02.2014].

Szczepański M., Syndrom spóźnionego przybysza. Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, http://www.tg.net.pl/szczepanski/mat_05.htm [dostęp: 21.02.2014].

Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007.

Ziółkowski M., Zmiany systemu wartości, [w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Scholar, Warszawa 2006.