Konstytucyjne publiczne prawo gospodarcze
PDF

Słowa kluczowe

wolność gospodarcza
przedsiębiorczość
Konstytucja
publiczne prawo gospodarcze
Trybunał Konstytucyjny
pojęcia niedookreślone
zasada nieretroaktywności
prawo europejskie

Jak cytować

Kieres, L. (2014). Konstytucyjne publiczne prawo gospodarcze. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 191–213. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.14

Liczba wyświetleń: 689


Liczba pobrań: 428

Abstrakt

Wolność gospodarcza należy do podstawowych wartości konstytucyjnych. Podlega ona interpretacji w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego jako zasada konstytucyjna i konstytucyjne prawo podmiotowe. Celem tej interpretacji jest wyznaczenie miejsca wolności gospodarczej w konstytucyjnym ujęciu społecznej gospodarki rynkowej oraz ustalenie jej cech znamiennych (tożsamości). Rozumienie wolności gospodarczej wyznacza też stanowisko ustawodawcy, który w regulacjach ustawowych ujmuje zagadnienia przedsiębiorczości. Uwzględnia stanowisko Trybunału Konstytucyjnego na temat zasad stanowienia prawa. Istotne znaczenie dla charakterystyki wolności gospodarczej ma również prawo europejskie. Nauka publicznego prawa gospodarczego winna zestawić konstytucyjne ujęcie wolności gospodarczej z jego rozumieniem w ustawodawstwie zwykłym oraz orzecznictwie przez uwzględnienie także perspektywy europejskiej.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.14
PDF

Bibliografia

Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Kraków 2002.

Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.

Kiczka K., Administracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców, [w:] L. Kieres (red.), Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009.

Kiczka K., Funkcje administracji gospodarczej jako przedmiot badań, [w:] B. Popowska (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, Poznań 2006.

Klecha K., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009.

Klecha K., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009.

Koncewicz T., Trybunał Konstytucyjny w Europie, Rzeczpospolita 10 marca 2014.

Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.

Kosiński E., Aspekt prawny wolności gospodarczej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 3.

Kowalik-Bańczyk K., [w:] S. Dudzik, N. Półtorak (red.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa 2013, s. 44.

Maciołek M., O publicznym prawie podmiotowym, Samorząd Terytorialny 1992, nr 1-2.

Materiały do nauki prawa administracyjnego (red. M. Kulesza), Warszawa 1989.

Sowiński R., Wolność i ustawowa swoboda działalności gospodarczej, Wrocław 2009.

Strzyczkowski K., Pojęcie przedsiębiorcy publicznego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, nr 2.

Szydło M., [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, red. A. Wróbel, t. 3 (art. 61-188), red. K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2009.

Szydło M., Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011.

Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

Wojtyczek K., Horyzontalny wymiar praw człowieka zagwarantowany w Konstytucji RP, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999, nr 2.

Wojtyczek K., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013.