Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością
PDF

Słowa kluczowe

prawo rolne
funkcjonalność prawa rolnego
skuteczność prawa rolnego
wspólna polityka rolna

Jak cytować

Budzinowski, R. (2014). Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 245–257. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.18

Abstrakt

Celem rozważań jest sformułowanie ogólnej oceny funkcjonalności prawa rolnego w okresie minionego ćwierćwiecza. Autor wyróżnia i analizuje trzy okresy rozwoju prawa rolnego, tj. okres transformacji ustrojowej bezpośrednio po 1989 r., okres dostosowywania naszego prawa (i rolnictwa) do standardów europejskich w celu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej oraz okres członkostwa. Wprowadzenie gospodarki rynkowej przyniosło znaczne ograniczenie specjalnej regulacji prawnorolnej. Dlatego zwiększenie funkcjonalności prawa rolnego zostało powiązane z ożywieniem działalności legislacyjnej, które wystąpiło w dopiero okresie dostosowywania polskiego prawa rolnego do standardów europejskich. Objęcie rolnictwa mechanizmami wspólnej polityki rolnej w ramach członkostwa Polski w Unii Europejskiej zintensyfikowało rozwój prawa rolnego. Na funkcjonalność prawa rolnego w tym okresie należy patrzeć nie tylko z punktu widzenia absorbcji środków unijnych, lecz także, a może nawet zwłaszcza, ich właściwej alokacji, a tu – efektywności. Zatem polski ustawodawca, wdrażając nowe regulacje unijne stanowiące ramy wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020, będzie musiał zwrócić większą uwagę na problem alokacji środków pomocowych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.18
PDF

Bibliografia

Albisinni F., Europejskie prawo rolne po Traktacie z Lizbony pomiędzy interwencją a regulacją. Europejskie kodeksy rolnictwa, Przegląd Prawa Rolnego 2011, nr 1.

Błażejczyk M., Polityczno-legislacyjny dysonans w dążeniu do zintegrowania polskiego rolnictwa z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Prawo Rolne 1991, z. 1.

Budzinowski R., Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego w okresie transformacji gospodarki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1995, z. 1.

Budzinowski R., Z problematyki dostosowania prawa rolnego i administracji publicznej w rolnictwie do realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] Prawo i Administracja 2005, t. 4 (red. R. Budzinowski).

Budzinowski R., Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008.

Budzinowski R., Prawo rolne miedzy globalizacją, europeizacją i lokalnością, w: Rozprawy i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, red. E. Kremer i Z. Truszkiewicz, Kraków 2009.

Budzinowski R., O przyszłości wspólnej polityki rolnej – uwagi z perspektywy Polski, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012.

Budzinowski R., Suchoń A., Błażejewska K., Rozwój prawa rolnego w ostatnich latach, Przegląd Prawa Rolnego 2012, nr 2.

Błażejewska K., Prawne aspekty produkcji i wykorzystywania biogazu rolniczego w Polsce, Przegląd Prawa Rolnego 2010, nr 1.

Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A., Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1994.

Czechowski P., Proces dostosowywania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2001.

Czubak W., Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Poznań 2013.

Czyżewski A., Makroekonomiczne zależności w procesie transformacji rolnictwa, Wieś i Rolnictwo 1994, nr 3-4.

Drygas M., Kmieciński T., Ocena realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Kontynuacja Programu SAPARD, Wieś i Rolnictwo 2007, nr 4.

Gregor G., Procesy dostosowawcze indywidualnych gospodarstw rolnych do zmian w otoczeniu rynkowym, Wieś i Rolnictwo 1993, nr 3.

Jankowski B., Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 – ocena efektywności realizacji polityki strukturalnej, Studia Iuridica Agraria 7, 2009.

Jurcewicz A., Prawo rolne w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Studia Iuridica Agraria 1, 2000.

Jurcewicz A. (red.), Kozłowska B., Tomkiewicz E., Wspólna polityka rolna, Warszawa 2004.

Krasucka M., Realizacja programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w latach 2004-2006, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian, red. S. Sokołowska, A. Biesiaga, Opole 2008.

Lichorowicz A., Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, nr 2.

Lichorowicz A., Stowarzyszenie Polski z EWG a polskie ustawodawstwo rolne, Państwo i Prawo 1992, z. 9.

Lichorowicz A., Stan polskiego prawa rolnego na tle ustawodawstwa rolnego Wspólnoty Europejskiej, Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5.