Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością

Main Article Content

Roman Budzinowski

Abstrakt

Celem rozważań jest sformułowanie ogólnej oceny funkcjonalności prawa rolnego w okresie minionego ćwierćwiecza. Autor wyróżnia i analizuje trzy okresy rozwoju prawa rolnego, tj. okres transformacji ustrojowej bezpośrednio po 1989 r., okres dostosowywania naszego prawa (i rolnictwa) do standardów europejskich w celu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej oraz okres członkostwa. Wprowadzenie gospodarki rynkowej przyniosło znaczne ograniczenie specjalnej regulacji prawnorolnej. Dlatego zwiększenie funkcjonalności prawa rolnego zostało powiązane z ożywieniem działalności legislacyjnej, które wystąpiło w dopiero okresie dostosowywania polskiego prawa rolnego do standardów europejskich. Objęcie rolnictwa mechanizmami wspólnej polityki rolnej w ramach członkostwa Polski w Unii Europejskiej zintensyfikowało rozwój prawa rolnego. Na funkcjonalność prawa rolnego w tym okresie należy patrzeć nie tylko z punktu widzenia absorbcji środków unijnych, lecz także, a może nawet zwłaszcza, ich właściwej alokacji, a tu – efektywności. Zatem polski ustawodawca, wdrażając nowe regulacje unijne stanowiące ramy wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020, będzie musiał zwrócić większą uwagę na problem alokacji środków pomocowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Budzinowski, R. (2014). Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 245-257. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.18
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Albisinni F., Europejskie prawo rolne po Traktacie z Lizbony pomiędzy interwencją a regulacją. Europejskie kodeksy rolnictwa, Przegląd Prawa Rolnego 2011, nr 1.
 2. Błażejczyk M., Polityczno-legislacyjny dysonans w dążeniu do zintegrowania polskiego rolnictwa z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Prawo Rolne 1991, z. 1.
 3. Budzinowski R., Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego w okresie transformacji gospodarki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1995, z. 1.
 4. Budzinowski R., Z problematyki dostosowania prawa rolnego i administracji publicznej w rolnictwie do realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] Prawo i Administracja 2005, t. 4 (red. R. Budzinowski).
 5. Budzinowski R., Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008.
 6. Budzinowski R., Prawo rolne miedzy globalizacją, europeizacją i lokalnością, w: Rozprawy i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, red. E. Kremer i Z. Truszkiewicz, Kraków 2009.
 7. Budzinowski R., O przyszłości wspólnej polityki rolnej – uwagi z perspektywy Polski, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012.
 8. Budzinowski R., Suchoń A., Błażejewska K., Rozwój prawa rolnego w ostatnich latach, Przegląd Prawa Rolnego 2012, nr 2.
 9. Błażejewska K., Prawne aspekty produkcji i wykorzystywania biogazu rolniczego w Polsce, Przegląd Prawa Rolnego 2010, nr 1.
 10. Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A., Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1994.
 11. Czechowski P., Proces dostosowywania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2001.
 12. Czubak W., Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Poznań 2013.
 13. Czyżewski A., Makroekonomiczne zależności w procesie transformacji rolnictwa, Wieś i Rolnictwo 1994, nr 3-4.
 14. Drygas M., Kmieciński T., Ocena realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Kontynuacja Programu SAPARD, Wieś i Rolnictwo 2007, nr 4.
 15. Gregor G., Procesy dostosowawcze indywidualnych gospodarstw rolnych do zmian w otoczeniu rynkowym, Wieś i Rolnictwo 1993, nr 3.
 16. Jankowski B., Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 – ocena efektywności realizacji polityki strukturalnej, Studia Iuridica Agraria 7, 2009.
 17. Jurcewicz A., Prawo rolne w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Studia Iuridica Agraria 1, 2000.
 18. Jurcewicz A. (red.), Kozłowska B., Tomkiewicz E., Wspólna polityka rolna, Warszawa 2004.
 19. Krasucka M., Realizacja programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w latach 2004-2006, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian, red. S. Sokołowska, A. Biesiaga, Opole 2008.
 20. Lichorowicz A., Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, nr 2.
 21. Lichorowicz A., Stowarzyszenie Polski z EWG a polskie ustawodawstwo rolne, Państwo i Prawo 1992, z. 9.
 22. Lichorowicz A., Stan polskiego prawa rolnego na tle ustawodawstwa rolnego Wspólnoty Europejskiej, Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5.