Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na trwałość instytucji materialnego prawa podatkowego

Main Article Content

Dominik Mączyński

Abstrakt

Tekst poświęcony został problematyce wpływu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na trwałość instytucji materialnego prawa podatkowego. Poza sporem jest, że konstytucyjność regulacji podatkowych winna stać na straży efektywności systemu podatkowego. Standardy konstytucyjne stanowią bowiem stabilny fundament legislacji podatkowej. Warto zadać sobie jednak pytanie, czy dbałość o zgodność z Konstytucją ustawowych rozwiązań podatkowych może w pewnych sytuacjach przynieść negatywny skutek w postaci ograniczenia efektywności systemu podatkowego. Problem pojawia się w momencie, gdy konsekwencją orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest nie tylko utrata mocy obowiązującej przez konkretne przepisy ustaw podatkowych, lecz także wyeliminowanie z systemu podatkowego ważnych instytucji zapewniających lub przynamniej wspierających stabilność systemu podatkowego. Celem artykułu jest zbadanie, w jakim stopniu niekwestionowane co do zasadności orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach podatkowych powoduje niestabilności systemu podatkowego i w konsekwencji ogranicza jego efektywność.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mączyński, D. (2014). Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na trwałość instytucji materialnego prawa podatkowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 23-35. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.2
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013.
  2. Gomułowicz A., Podatki a etyka, Warszawa 2013.
  3. Łączkowski W., Zasady podatkowe w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Koncepcje współczesnych reform podatkowych. Europa w drodze do wspólnej waluty. Księga pamiątkowa ku czci prof. dr. hab. Andrzeja Komara, Poznań 1998.
  4. Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013.
  5. Rozmaryn S., Prawo podatkowe a prawo prywatne w świetle wykładni prawa, Warszawa 1939.
  6. Szczepański J., Unikanie opodatkowania dochodu w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, złożony do druku w Kwartalnik Prawa Podatkowego.
  7. Szczepański J., Unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa niemieckiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, z. 1.
  8. Szczepański J., Unikanie podatków pośrednich w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, złożony do druku w Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego.