Pressto.

Nagłowek strony

Vol 76, Nr 3 (2014)

Spis treści

ARTYKUŁY

Katafatyczny kod prawa PDF
Artur Nowak-Far 5-21
Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na trwałość instytucji materialnego prawa podatkowego PDF
Dominik Mączyński 23-35
Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych PDF
Iwona Szymczak 37-49
Podzielność świadczenia w umowie o roboty budowlane PDF
Tomasz Sokołowski 51-63
Zagadnienie praw podmiotowych na styku prawa prywatnego i publicznego. Rozważania de lege ferenda na przykładzie opłat należnych komornikowi PDF
Rafał Szczepaniak 65-78
Ramy prawne współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka PDF
Natalia Buchowska 79-91
Komisja Budowania Pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – sukces czy porażka? PDF
Agnieszka Szpak 93-106
Autorskie prawa osobiste w ustawodawstwach Francji i Republiki Federalnej Niemiec – analiza prawnoporównawcza PDF
Teodora Konach 107-119
Prawo własności odpadów komunalnych PDF
Michał Matuszczak 121-134
Model kontradyktoryjnego procesu karnego w świetle noweli do k.p.k. z 27 września 2013 r. PDF
Iwona Sepioło 135-147
Kogo „uleczy” Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym? PDF
Maciej Bocheński 149-160
Poczytalność i wina psychopaty w świetle ewolucyjnych koncepcji genezy psychopatii PDF
Mikołaj Małecki, Radosław Zyzik 161-174
Gospodarcza niepewność według Johna R. Commonsa PDF
Beata Woźniak-Jęchorek 175-192
Ocena stabilności dochodów publicznych na przykładzie zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 2000-2010 PDF
Przemysław Garsztka, Maciej Cieślukowski 193-209
Projekty hybrydowe u progu perspektywy finansowej 2014-2020 PDF
Bartosz Edwarczyk 211-237
Możliwości przeciwdziałania chorobie holenderskiej za pomocą sovereign wealth funds PDF
Klaudia Kaczmarek 239-250
Mikrofinanse a oprocentowanie produktów kredytowych kierowanych do osób ubogich PDF
Jacek Adamek 251-260
Modyfikacje wzorów socjalizacyjnych w rodzinie w czasach nałogowych konsumentów PDF
Witold Wrzesień 261-280
Polska migracja: motywy mobilności, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji PDF
Marek Nowak 281-299
Jak „wyceniane” są osiągnięcia sportowe osób niepełnosprawnych? Analiza zjawiska z perspektywy socjologicznej PDF
Jakub Niedbalski 301-314

POLEMIKI

Dla kogo Poznański Budżet Obywatelski? Dyskusja z artykułem Bilans społecznej wyobraźni. Komentarz socjologiczny do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego PDF
Ryszard Grobelny 315-319
Uwagi po lekturze artykułu Bilans społecznej wyobraźni. Komentarz socjologiczny do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego PDF
Grzegorz Ganowicz 321-323

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

United Nations Convention on the Law of the Sea at Thirty PDF
Leonard Łukaszuk 325-328
Marcin Komosa, Komisja prawdy. Mechanizm odpowiedzialności za naruszenie praw człowieka PDF
Michał Balcerzak 328-330
Adrian Payne, Pennie Frow, Strategic Customer Management, Integrating Relationship Marketing and CRM PDF
Bartosz Deszczyński 331-333

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Konferencja naukowa „Wykładnia Konstytucji: praktyka i teoria” oraz uroczystości jubileuszowe Profesor Sławomiry Wronkowskiej PDF
Marek Smolak 335-336

NEKROLOGI

Profesor Jerzy Walachowicz (1932-2014) PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska, Marek Krzymkowski 337-339
Profesor zw. dr hab. Włodzimierz Piotrowski PDF
Michał Skąpski 340-342


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo