Ocena stabilności dochodów publicznych na przykładzie zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 2000-2010

Main Article Content

Przemysław Garsztka
Maciej Cieślukowski

Abstrakt

Stabilne dochody publiczne zapewniają środki na realizację zadań publicznych i gwarantują szeroko rozumiane bezpieczeństwo finansów publicznych. Pojęcie stabilności dochodów publicznych nie zostało jednak jednoznacznie zdefiniowane. W artykule przybliżono pojęcie stabilności dochodów publicznych oraz zaproponowano metody pomiaru tej stabilności za pomocą tzw. współczynnika zmienności. Analizę przeprowadzono na przykładzie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej obowiązującego w latach 2000-2010. Badania empiryczne przeprowadzono dla poszczególnych rodzajów dochodów w różnych ujęciach i uzyskano zróżnicowane wyniki. Zaproponowany współczynnik zmienności pozwala w sposób transparentny opisać i porównać stabilność różnych dochodów publicznych, niezależnie od cyklu koniunkturalnego. Ta metoda pomiaru może również być stosowana do porównania stabilności dochodów na różnych szczeblach władzy publicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Garsztka, P., & Cieślukowski, M. (2014). Ocena stabilności dochodów publicznych na przykładzie zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 2000-2010. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 193-209. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.14
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Begg I., Grimwade N., Paying for Europe, Sheffield Academic Press, Sheffield 1998.
 2. Cattoir P., Tax-based UE own resource: An assessment, European Commission Taxation Papers, Working Paper 2004, No 1, April.
 3. Cieślukowski M., Wielokryterialna ocena systemu zasobów własnych UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 4. Commission, 2011, EU budget 2010 Financial Report, European Union, Luxembourg.
 5. Council Decision of 29 September 2000 on the system of the European Communities' own resources, OJ L 253 ze zm.
 6. Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich, Dz. Urz. UE L 163 ze zm.
 7. Fox W. F., The Ongoing of State Revenue System, Marquette Law Review 2004, No 88/19.
 8. Graf U., Henning H. J., Stange K., Wilrich P. T., Formeln und Tabellen der angewandten mathematischen Statistik, Springer Verlag Berlin 1987.
 9. Kawecka-Wyrzykowska E., VAT jako nowe źródło dochodu budżetu Unii Europejskiej, [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku. Implikacje dla Polski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 10. Kawecka-Wyrzykowska E., VAT jako źródło dochodu budżetu europejskiego (VAT as an EU budget resource), A study prepared at the request of the Office for European Integration in Poland in the framework of consultations on the EU Budget Reform), Warszawa, styczeń 2008.
 11. McKay A.T., Distribution of the Coefficient of Variation and the Extended t-Distribution, Journal of the Royal Statistical Society 95(4), 1932.
 12. Owsiak S., Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu, [w:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 13. Shafer N.J., Sullivan J. A., A Simulation Study of a Test for the Equality of the Coefficient of Variation, Communications in Statistics ‒ Simulation and Computation 15(3), 1986.
 14. Stabryła-Chudzio K., Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, Monografie: Prace Doktorskie, nr 13.