Autorskie prawa osobiste w ustawodawstwach Francji i Republiki Federalnej Niemiec – analiza prawnoporównawcza

Main Article Content

Teodora Konach

Abstrakt

Konstrukcja dóbr osobistych twórców jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa autorskiego, w odniesieniu do którego wprowadzenie jednolitych norm międzynarodowych jest utrudnione, przez wzgląd na tradycyjny podział na państwa tradycji copyright oraz kontynentalne regulacje autorskoprawne. Jakkolwiek, zauważalne jest dążenie do zbliżenia systemów prawnych, m.in. przez wprowadzenie do porządków krajów common law prerogatyw osobistych twórców. Należy jednak podkreślić, że mimo przyjęcia na gruncie ustaw państw kontynentalnych praw osobistych twórców, ich struktura i katalog środków ochrony są wielce zróżnicowane. W artykule została omówiona sytuacja prawnoosobista twórców w porządku prawnym Francji oraz Republiki Federalnej Niemiec. Zasadniczym celem artykułu jest analiza i porównanie konstrukcji i przedmiotu wybranych uprawnień autorskich zawartych w regulacjach krajowych wskazanych państw, jak również wykazanie istnienia wspólnych instytucji jurydycznych, dotyczących autorskich dóbr niematerialnych w poszczególnych reżimach z uwzględnieniem linii wypowiedzi orzecznictwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Konach, T. (2014). Autorskie prawa osobiste w ustawodawstwach Francji i Republiki Federalnej Niemiec – analiza prawnoporównawcza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 107-119. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.8
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bullinger W., [w:] A.A. Wandtke, W. Bullinger (red.), Praxiskommentar zur Urheberrecht, München 2002.
 2. Colombet C., Priopriété littéraire et artistique et droits voisins, wyd. 7, Paris 1994.
 3. Desbois H., Le droit d’auteur en France, wyd. 3, Paris 1978.
 4. Dietz A., The Moral Rights of the Author: Moral Rights and the Civil Law Countries, Columbia University School of Law and Volunteer Lawyers for the Arts – Journal of Law & the Arts 19, 1995.
 5. Ellis J., Copyright Law, Urheberrecht und ihre Harmonisierung in der Europäischer Gemeinschaft, Berlin 1997.
 6. Fröhlich M., Zentrale Institutionen des deutschen Urheberrechts und des französischen, [w:] P. Lang (red.), t. 23, Berlin-Bern 2001.
 7. Kaplan B., An Unhurried View of Copyright, New York 1966.
 8. Lijowska M., Koncepcja ogólnego prawa osobistości w niemieckim i polskim prawie cywilnym, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2001, nr 4.
 9. Linant de Bellefonds X., Droit d’auteur et droits voisins, wyd. 2, Paris 2002.
 10. Lipszyc D., Copyright and Neighbouring Rights, Paris 1999.
 11. Lucas A., Lucas H.-J., Traité de la propriété littéraire et artistique, wyd. 2, Paris 2001.
 12. Möhring Ph., K. Nicolini, Urheberrechtsgesetz Kommentar, wyd. 2, München 2000.
 13. Rehbinder M., Urheberrecht. Ein Studienbuch, München 1998.
 14. Salokannel M., Strowel A., Derclaye E., Study Contract Concerning Moral Rights in the Context of the Exploitation of Works through Digital Technology: Final Report, Contract Study, no ETD/99/B5-3000/Eo28, April 2000, s. 56-70, http://ec.europa.eu/internal-market/copyright/docs/studies/etd1999b53000e28_en.pdf [dostęp: 14.04.2014].
 15. Schulze G., [w:] T. Dreier, G. Schulze, Urheberrechtsgesetz. Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. Kunsturhebergesetz. Kommentar, wyd. 2, München 2004.
 16. Sirinelli P., Droit moral de l’auter et droit commun des contrats, Paris 2, 1985.
 17. Strömholm S., Le droit moral de l’auteur, Stockholm 1966.
 18. Ulmer E., Urheber- und Verlagsrecht, wyd. 3, Berlin 1980.