Podzielność świadczenia w umowie o roboty budowlane

Main Article Content

Tomasz Sokołowski

Abstrakt

Podzielność świadczenia wykonawcy umowy o roboty budowlane umożliwia odstąpienie od umowy ze skutkiem ex nunc, natomiast jeżeli świadczenie jest niepodzielne, odstąpienie następuje ze skutkiem ex tunc i dotyczy zarówno już zbudowanej części obiektu, jak i części jeszcze nie zrealizowanej. Podzielność świadczenia ma doniosłość dla zaistnienia kompetencji do wypowiedzenia umowy, wykładni art. 647 k.c. dla zakresu obowiązku oddania obiektu, wykładni art. 654 k.c. co do obowiązku częściowego przyjmowania robót, a wreszcie dla skutków prawnych całkowitego bądź częściowego zniszczenia obiektu budowlanego. Podzielność ta wpływa również na mierniki oceny staranności działania wykonawcy i zakres jego roszczeń.

Uchwycenie charakteru świadczenia wykonawcy w danej umowie wymaga zastosowania „potrójnej kwalifikacji”. Uwzględnia ona po pierwsze osiągalną praktycznie podzielność wykonywania danego zakresu robót budowlanych, po drugie dopuszczalną podzielność samego procesu budowlanego, w aspekcie wymaganej sekwencji technologicznej lub czasowej, a po trzecie charakter i podzielność samego obiektu budowlanego. W konsekwencji podzielność świadczenia w umowie o roboty budowlane jest ograniczona czynnikami obiektywnymi o technicznym lub technologicznym charakterze, ograniczającymi zakres swobody stron umowy, co do ustalenia w umowie podzielności świadczenia wykonawcy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sokołowski, T. (2014). Podzielność świadczenia w umowie o roboty budowlane. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 51-63. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.4
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Białończyk W., Glosa do wyroku SN z dnia 19 marca 2004 r., Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, nr 2, poz. 18.
  2. Białończyk W., Strzępka-Frania E., Przedmiot świadczenia wykonawcy (generalnego wykonawcy) w umowie o roboty budowlane, Monitor Prawniczy 2006, nr 15.
  3. Błaszczyk P., Konieczność zawarcia umowy na piśmie przez wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcą pod rygorem nieważności. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 XII 2009 (P 105/08), Państwo i Prawo 2010, z. 8.
  4. Jamka M., Przedwczesne zakończenie umowy o roboty budowlane, Monitor Prawniczy 2007, nr 16.
  5. Lemkowski M., Glosa do wyroku SN z dnia 19 marca 2004 r., Rejent 2006, nr 1.
  6. Podkowik J., Glosa do wyroku TK z 15.12.2009 r., P105/08, Przegląd Sądowy 2010, nr 11-12.
  7. Sokołowski T., Teza 8 uwag do art. 655, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania – część szczególna, Warszawa 2010.
  8. Strzępka J.A., Prawo umów budowlanych, Warszawa 2001.
  9. Zagrobelny K., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2010.