Komisja Budowania Pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – sukces czy porażka?
PDF

Słowa kluczowe

Komisja Budowania Pokoju
budowanie pokoju
komitety krajowe
zapobieganie konfliktom

Jak cytować

Szpak, A. (2014). Komisja Budowania Pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – sukces czy porażka?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 93–106. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.7

Liczba wyświetleń: 184


Liczba pobrań: 272

Abstrakt

Rozwiązywanie konfliktów i dążenie do ustanowienia trwałego pokoju jest jednym z nadrzędnych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przez lata angażowała się ona w działalność na rzecz budowania pokoju. Do chwili powstania Komisji Budowania Pokoju w 2006 r. żadna część systemu ONZ nie była bezpośrednio odpowiedzialna za pomoc krajom w okresie pokonfliktowym i w dążeniach do budowania trwałego pokoju. Komisja Budowania Pokoju pozwoliła wypełnić tę lukę przez zapewnienie instytucjonalnego i systematycznego połączenia między utrzymywaniem pokoju, operacjami pokonfliktowymi oraz międzynarodową siecią pomocy i działaniami darczyńców, w tym Banku Światowego. Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania Komisji Budowania Pokoju: zasady jej działania, skład oraz zadania jej postawione. Po przedstawieniu strony normatywnej pokrótce opisano konkretne przypadki zaangażowania Komisji. Podjęto też próbę odpowiedzi na tytułowe pytanie – czy działalność Komisji to sukces czy porażka oraz jakie czynniki mają wpływ na sprawne i skuteczne działanie Komisji Budowania Pokoju.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.7
PDF

Bibliografia

Barnett M. et al., Sitea L., Peacebuilding: What Is in a Name?, Global Governance 13, 2007.

Boutros-Ghali B., An Agenda for Peace, 1992, paragraf 21, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/47/277 (dostęp: 12.02.2014).

Funk N.C., Building on What’s already There. Valuing the Local in International Peacebuilding, International Journal 67, 2011/2012.

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf [dostęp: 2.04.2014].

http://www.un.org/documents/resga.htm [dostęp: 12.02.2014].

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/[dostęp: 12.02.2014].

http://www.unic.un.org.pl/komisja_budowania_pokoju/powstanie.php [dostęp: 12.02.2014].

http://www.unic.un.org.pl/komisja_budowania_pokoju/pytania.php [dostęp: 12.02.2014].

In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All. Report of the Secretary-General, 21 marca 2005 r., s. 31, http://www.un.org/en/events/pastevents/ in_larger_freedom.shtml [dostęp: 2.04.2014].

Jubilut L.L., Towards a New Jus Post Bellum: The United Nations Peacebuilding Commission and the Improvement of Post-Conflict Efforts and Accountability, Minnesota Journal of International Law 20, 2011.

Pawlicki J., Republika maczet: Zbrodnie w Republice Środkowoafrykańskiej, Newsweek 4 lutego 2014, http://swiat.newsweek.pl/republika-srodkowoafrykanska-pogromy-chrzescijan-muzulmanow-newsweek,artykuly,279558,1.html [dostęp: 20.02.2014].

Raport Panelu Wysokiego Szczebla ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmiany, 2 grudnia 2004 r., http://www1.umn.edu/humanrts/instree/report.pdf [dostęp: 2.02.2014].

Republika Środkowoafrykańska: tysiące muzułmanów uciekają z Bangi, 2 lutego 2014 r., http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Republika-Srodkowoafrykanska-tysiace-muzulmanow--uciekaja-z-Bangi,wid,16391204,wiadomosc.html?ticaid=1123af&_ticrsn=5 [dostęp: 20.02.2014].

Šimonović I., Post-Conflict Peace Building: The New Trends, International Journal of Legal Information 2002, nr 31.

Symonides J., Utworzenie Komisji Budowania Pokoju – szansa dla krajów wychodzących z konfliktu [w:] E. Haliżak et al. (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga Jubileuszowa z okazji trzydziestolecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Scholar, Warszawa 2006.

Thallinger G., The UN Peacebuilding Commission and Transitional Justice, German Law Journal 2007, nr 7: 681-710.

The 2005 World Summit Outcome, http://www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf [dostęp: 2.04.2014].

UN Security Council, Presidential Statement, 20 lutego 2001 r., http://www. un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2001/5 (dostęp: 12.02.2014).