Projekty hybrydowe u progu perspektywy finansowej 2014-2020

Main Article Content

Bartosz Edwarczyk

Abstrakt

Celem artykułu jest syntetyczne ukazanie zarówno problematyki związanej z realizacją przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w powiązaniu z finansowaniem ze środków Unii Europejskiej w Polsce, jak również przedstawienie polityki państwa w zakresie rozwoju i ewaluacji projektów o strukturze hybrydowej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Autor podkreśla istotne znaczenie wartości dodanej wynikającej ze wdrożenia inwestycji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego przy nieustannym deficycie posiadanych zasobów i narastających oczekiwaniach interesariuszy. W szczególności w artykule zwrócono uwagę na panującą dekoniunkturę gospodarczą, będącą efektem kryzysu oraz narastające zadłużenie sektora publicznego w kontekście możliwości pozyskiwania środków z budżetu UE w latach 2014-2020. Jednocześnie zaprezentowano przestrzeń prawno-organizacyjną dla PPP w zakresie uregulowań Unii Europejskiej i rozwiązań krajowych. W ramach artykułu przeprowadzono również ogólną analizę zidentyfikowanych projektów hybrydowych w Polsce do końca 2013 r.

W rozważaniach autor usiłował skoncentrować najistotniejsze, a zarazem ważne postanowienia wynikającej z planowanej i kreowanej na podstawie założeń polityki rządu w upowszechnianiu przedsięwzięć w układzie współpracy sektorów (publicznego i prywatnego), oraz łączenia przedmiotowej kooperacji z dodatkowymi źródłami finansowania w celu lewarowania inwestycji. Artykuł jest też próbą poszukania odpowiedzi dotyczących możliwości podjęcie w przyszłości działań w celu popularyzacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym projektów hybrydowych.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Edwarczyk, B. (2014). Projekty hybrydowe u progu perspektywy finansowej 2014-2020. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 211-237. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.15
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Fundusze unijne w PPP Zestawienie projektów i studia przypadków, Wydawnictwo Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (ang. European PPP Expertise Centre), Warszawa 2012.
 2. Kappeler A., Nemoz M., Public Private Partnerships in Europe – Before and During the recent financial Crisis, Economic and Financial Report 2010/04, European Investment Bank, 2010.
 3. Komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Parlamentów narodowych – Przegląd budżetu UE z 19 października 2010 r., Warszawa 2010 [dostęp: 2.01.2014].
 4. Korbus B., Srokosz T., Wawrzyniak M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Urząd Zamówień Publicznych Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych, Warszawa 2010.
 5. Negocjacje ram prawnych polityki spójności, co udało się osiągnąć?, Informacja Prasowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012 [dostęp: 31.12.2013].
 6. Partnerstwo publiczno-prywatne krok po kroku, w ramach projektu: NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi, Warszawa 2011.
 7. Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020).Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2013.
 8. Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
 9. Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Informacja
 10. o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2013.
 11. Skoczyński T., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, LEX, Warszawa, 2011 [dostęp: 7.01.2014].
 12. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 13. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym, Dz.U. 2009, Nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 14. Wykorzystanie funduszy UE w PPP – omówienie metodologii i rozpoczęcie debaty o przyszłości, Wydawnictwo Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (ang. European PPP Expertise Centre), Warszawa, 2011.
 15. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska Dyrektoriat Regionalny ds. Polityki Regionalnej, Bruksela 2003.
 16. www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/start.aspx [dostęp: 8.01.2014].
 17. www.skarbnik.info/zmiany-w-regulacjach-projektow-hybrydowych-szansa-od-2014-roku [dostęp 15.01.2014].
 18. www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Konferencja_hybrydy_27112013.aspx [dostęp 15.01.2014].