Zagadnienie praw podmiotowych na styku prawa prywatnego i publicznego. Rozważania de lege ferenda na przykładzie opłat należnych komornikowi

Main Article Content

Rafał Szczepaniak

Abstrakt

Autor analizuje zagadnienie dopuszczalności stosowania w sektorze publicznym niektórych instytucji i zasad wypracowanych w prawie cywilnym. Swoje rozważania koncentruje na przykładzie opłat pobieranych przez komorników w ramach egzekucji sądowej. W polskim prawie przedmiotem krytyki wielu środowisk jest brak możliwości miarkowania wysokości opłat pobieranych przez komornika od dłużnika w związku z egzekucją zobowiązań niepieniężnych. Autor po analizie wyraża pogląd, że de lege lata takie miarkowanie nie jest możliwe, nawet jeżeli dopuścilibyśmy stosowanie do tych opłat znanej w prawie cywilnym zasady zakazującej nadużywania praw podmiotowych. Ani trudna sytuacja majątkowa, ani też trudna sytuacja rodzinna dłużnika w świetle prawa obowiązującego nie dopuszcza takiego miarkowania. Niedopuszczalność ta wynika z wyraźnych przepisów regulujących procedurę pobierania tej opłaty, tzn. pobierana jest ona z góry od wierzyciela. Gdyby nie te przepisy, zdaniem autora taka możliwość miarkowania w oparciu o zasadę zakazującą nadużywania praw podmiotowych istniałaby. Autor wyraża bowiem przekonanie, że sam podział na prawo publiczne i prywatne nie jest autonomiczną wartością. Najważniejsze jest natomiast, by system prawny umożliwiał usuwanie kolizji między tzw. literą prawa a powszechnym poczuciem słuszności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczepaniak, R. (2014). Zagadnienie praw podmiotowych na styku prawa prywatnego i publicznego. Rozważania de lege ferenda na przykładzie opłat należnych komornikowi. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 65-78. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.5
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994.
 2. Dembowska-Romanowska T., Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Warszawa 1995.
 3. Duniewska Z., [w:] System prawa administracyjnego, t. 1, red. R. Hauser, Z. N iewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.
 4. Ehlers D., [w:] H.U. Erichsen (red.), Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin-New-York 1998.
 5. Goy R., L’abus du droit en droit administratif français, Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger 78, 1962.
 6. Jagielski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Nietypowe podmioty administrujące – kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin prof. E. Ochendowskiego , Toruń 15-16 listopada 2005 r., Toruń 2005.
 7. Justyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000.
 8. Laubadere A. de, Venezia J.C., Gaudemet Y., Traité de droit administrative, t. 1, Paris. 1994.
 9. Łętowska E., W związku z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone funkcjonowaniem administracji, [w:] Z. Rybicki, M. Gromadzka-Grzegorzewska, M. Wyrzykowski (red.), Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych, Warszawa 1978.
 10. Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, München 1999.
 11. Parchomiuk J., [w:] System prawa administracyjnego, t. 12, Warszawa 2010.
 12. Pestalozz Ch., „Formenmißbrauch” des Staates. Zu Figur und Folgen des „Rechtsmißbrauchs” und ihrer Anwendung auf staatliches Ver halten, München 1973.
 13. Przybysz P., [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011.
 14. Szczepaniak R., Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej, Toruń 2009.
 15. Szczepaniak R., Sens i nonsens podziału na prawo publiczne i prywatne (na kanwie uchwały SN), Państwo i Prawo 2013, z. 5.
 16. Szpunar A., Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947.
 17. Wall H. de, Die Anwendbarkeit privatrechtlicher Vorschriften im Verwaltungsrecht, Tübingen 1999.
 18. Wronkowska S., [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziębiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994.
 19. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.