Polska migracja: motywy mobilności, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji
PDF

Słowa kluczowe

mobilność
emigracja
emigracja „nowa”
regionalny rynek pracy

Jak cytować

Nowak, M. (2014). Polska migracja: motywy mobilności, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 281–299. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.19

Abstrakt

Artykuł zbiera podstawowe informacje na temat zjawiska współczesnych polskich emigracji. We wprowadzającej części artykułu dokonano zestawienia kolejnych faz emigracji, po to by następnie zająć się interpretacją uwarunkowań i źródeł jej najnowszych fal po 2004 r. Na podstawie rekonceptualizcji podstawowych założeń XIX-wiecznej teorii migracji omówiono czynniki wypychające w Europie Środkowej i Wschodniej, aby wprowadzić pojęcie „czynników indywidualnych”. Celem analizy jest przedstawienie możliwej strategii odpowiadania na pytania dotyczące przyczyn migracji w naszym regionie, rekapitulującej zarejestrowane różnice w odpływie siły roboczej z poszczególnych krajów.

Analiza oparta jest na zestawianiu danych statystycznych pochodzących z dostępnych publikacji naukowych, publicznych statystyk oraz badań opinii publicznej.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.19
PDF

Bibliografia

Domański H., Sprawiedliwe nierówności zarobków, Scholar, Warszawa 2013.

Dorio G., Cobler W., Push-Pull Migration Laws, Annals of the Association of American Geographers 73, 1983, nr 1.

Grabowska-Lusińsk I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Scholar, Warszawa 2009.

Iglicka K., Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracji, Scholar, Warszawa 2010.

Iglicka K., Zarządzanie emigracją – wyzwania dla polskiej, polityki zagranicznej i gospodarczej, Centrum Stosunków Międzynarodowych, „Raporty i Analizy 1/10.

Jaźwińskiej E., Łukowskiego W., Okólski M., Przyczyny emigracji z Polski. Wstępne wyniki badań w czterech regionach za pomocą podejścia etnosondażowego, Seria: Prace Migracyjne 7, 1997.

Kasane I., Emigration as a Strategy of Everyday Politics: The Case of Latvian Labour Emigration in Ireland, [w:] Nowak M., Nowosielski M. (eds.), (Post)transformational Migration. Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011.

Kuźmicz K., Bilans zmian w Polsce w latach 1989-2009. Komunikat z badań, BS/32/2009, Warszawa 2009 (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_032_09.PDF).

Milewski M., Ruszczak-Żbikowska J., Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii, CMR Working Papers 35/93.

Mioduszewska M., Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, CMR Working Papers, Seria: Prace Migracyjne 39/94, 2008.

Nowak M., Inequalities and Migration (Mainly on Polish Perspective). Why Do Central and Eastern European Societies Need More Welfare State, [w:] M. Nowak, M. Nowosielski (eds.), (Post)transformational Migration. Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011.

Nowak M., Inequalities and Migration in Central and Eastern Europe, [w:] I.I. Eliseewa et al. (red.), Socjalnoje nierawienstwo w postsocjalisticzeskich stranach Centralnoj i Wostocznoj Jewropy: Socjologiczeskij analiz, Moskwa 2011.

Nowak M., Nowosielski M. (eds.), (Post)transformational Migration. Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011.

Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 1998; M. Nowak, Instytucjonalizmu w socjologii i ekonomii. Problem i jego konceptualizacja, WN PWN, Poznań 2009.

Zagórski K., Gorzelak G., Jałowiecki B. (red.), Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, Scholar, Warszawa 2009.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.