Ramy prawne współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka
PDF

Słowa kluczowe

organizacje międzynarodowe
Unia Europejska
Organizacja Narodów Zjednoczonych
prawa człowieka
interorganizacjonalizm

Jak cytować

Buchowska, N. (2014). Ramy prawne współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 79–91. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.6

Liczba wyświetleń: 260


Liczba pobrań: 262

Abstrakt

Duża liczba funkcjonujących współcześnie rządowych organizacji międzynarodowych oraz szerokie spektrum stawianych przed nimi przez państwa zadań powodują, że coraz częściej zakresy celów ustanowionych w statutach poszczególnych organizacji powielają się lub krzyżują. Ów fenomen dublowania się celów organizacji stał się przyczynkiem do rozwoju jednej z nowych sfer działalności organizacji określanej mianem interorganizacjonalizmu (inter-organizationalism), jaką jest wzajemna współpraca pomiędzy organizacjami międzynarodowymi o zbliżonych obszarach zainteresowań. Jedną z bardziej eksponowanych sfer wspomnianej współpracy jest kooperacja w dziedzinie ochrony praw człowieka, w której to sferze niewątpliwie godną uwagi jest współpraca Organizacji Narodów Zjednoczonych z Unią Europejską. Stanowi ona próbę efektywnego wykorzystania potencjału potężnej organizacji globalnej, borykającej się jednak z ciągłymi trudnościami finansowymi, z potencjałem organizacji regionalnej, która co oczywiste nie ma struktur instytucjonalnych rozsianych po całym świecie, dysponuje jednak znacznie większymi środkami pieniężnymi. Celem opracowania jest zwięzła analiza istniejących oraz potencjalnych form prawnych współdziałania ONZ z UE w dziedzinie praw człowieka, a także wskazanie jego efektów, jak również wskazanie możliwych płaszczyzn kolizji systemów prawnych obu organizacji.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.6
PDF

Bibliografia

Ahmed T., Jesús Butler de I., The European Union and Human Rights: An International Law Perspective, The European Journal of International Law 17(4), 2006: 771-801.

Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011.

Brükner P., The European Community and the United Nations, The European Journal of International Law 1, 1990: 174-192.

Buchowska N., Relacja między realizacją praw kobiet a stereotypami płci w świetle standardów ONZ i Unii Europejskiej, Nauka 2013, nr 2: 73-93.

Budżet UE na 2013 r.: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2013.

Democratic Governance, Democratic Governance Group Bureau for Development Policy United Nations Development Programme, Nowy Jork 2011, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/fast-facts/english/FF-Democratic-Governance-2011.pdf.

Evaluation of Commission’s external cooperation with partner countries through the organisations of the UN family, Aide à la Décision Economique, Bruksela, 2008.

Górska M. O., The Development of the Legal Bases of EU-UN Cooperation, Common Foreign and Security Forum vol. 5, no. 6, Londyn 2007: 8-11.

Improving Lives: Partnership between the United Nations and the European Union in 2010, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2011.

Improving Lives: Results from the partnership of the United Nations and the European Commission in 2006, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2007.

Improving Lives: Results from the Partnership of the United Nations and the European Commission in 2007, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2008.

Improving Lives: Results of the partnership between the United Nations and the European Union in 2009 , United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2010.

Jasiński F., Karta Praw Podstawowych: struktura, zakres regulacyjny i dotychczasowe znaczenie w praktyce, [w:] J. Barcz (red.), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej,, Warszawa 2008: 38-60.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli EKES-u we wdrażaniu i monitorowaniu przez instytucje UE Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (opinia z inicjatywy własnej), Bruksela, 12 grudnia 2012 r., http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.23133.

Regular Budget 2012-2013, http://www.un.org/en/hq/dm/pdfs/oppba/Regular%20Budget.pdf.

Renewing Hope, Rebuilding Lives: Partnership between the United Nations and the European Union in Post-Crisis Recovery 2009 Report, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2009.

Report of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities on its ninth session, 15–19 April 2013, dokument nr CRPD/C/9/2, s. 17, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID=27.

Saving and Improving Lives: Partnership between the United Nations and the European Union in 2011, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2011.

Saving and Improving Lives: UN-EU partnership for food and nutrition security 2008-2012, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2013.

Secretary-General Unveils $5.4 Billion 2014-2015 Budget To Fifth Committee, http://www.un.org/News/Press/docs/2013/gaab4080.doc.htm.

Shun C.M. et al., Meteorological services to aviation, Bulletin Weather Climate Water 58(2), 2009: 94-103.

Smith K.E., Speaking with One Voice but Having Little Impact: The EU at the UN’s Human Rights Council, Garnet Conference, Bruksela 2008, http://www.ies.be/files/repo/conference2008/EUinIA_III_1_Smith.pdf.

Smith K.E., The European Union and the Review of the Human Rights Council, European Parliament Directorate-General For External Policies Of The European Union, dokument nr EXPO/B/DROI/2010/06, Bruksela 2011.

Sozański J., Prawa człowieka w Unii Europejskiej (po Traktacie Lizbońskim), Warszawa-Poznań 2010.

The European Union and International Human Rights, Regional Office for Europe of the UN High Commissioner for Human Rights, http://www.europe.ohchr.org/Documents/Publications/EU_and_International_Law.pdf.

The partnership between the UN and the EU. The United Nations and the European Commission working together in Development and Humanitarian Cooperation, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2007.

Zieliński M., Unia Europejska jako obserwator przy Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 2: 43-56.