Tradycyjna teoria optymalnych obszarów walutowych

Main Article Content

Magdalena Kobla-Ziętek

Abstrakt

Artykuł wyróżnia zastosowanie sformalizowanej perspektywy metodologicznej. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena założeń tradycyjnej teorii optymalnych obszarów walutowych (OOW) metodą idealizacji i konkretyzacji w rozumieniu Leszka Nowaka. Szczególną uwagę poświęcono kryteriom optymalności. W artykule przyjęto podejście historyczne, to jest analizę ewolucji wyjściowej koncepcji OOW. Zastosowano analizę porównawczą i wykorzystano koncepcję idealizacji i konkretyzacji, która pozwoliła zidentyfikować w poszczególnych modelach optymalnych obszarów walutowych cele, czynniki główne i uboczne oraz umożliwiła ocenę charakteru i spójności założeń. W pierwszej części artykułu wyjaśniono przyczynę wyboru koncepcji idealizacji i konkretyzacji, jako narzędzia badawczego, oraz przyjęte w niej założenia metodologiczne. W następnej części zaprezentowano zbiór wyjściowych założeń teoretycznych Optymalnych Obszarów Walutowych. W kolejnych częściach w ślad za literaturą przedmiotu wyróżniono okresy, w których dominowały zbliżone stanowiska badawcze wobec pierwotnych podstaw teoretycznych. W każdej części przeanalizowano z osobna reprezentatywne modele, stosując podejście metodologiczne idealizacji i konkretyzacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kobla-Ziętek, M. (2014). Tradycyjna teoria optymalnych obszarów walutowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 233-247. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.16
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Artner A., Rona P., Euros(c)eptic – The Theory of the Optimum Currency, Area and the Practice of the Euro, Romanian Journal of European Affairs 12(2), 2012.
 2. Bayoumi T., Eichengreen B., Ever Closer to Heaven? An Optimum-Currency-Area Index for European Countries, Center for International and Development Economics Research, Institute of Business and Economic Research, UC Press, Berkeley 1996.
 3. Biegun K., Kryteria optymalnego obszaru walutowego w rozszerzonej Unii Europejskiej, VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów nt. „Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Dymaczewo k. Poznania 2003.
 4. Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 5. Broz T., The Theory of Optimum Currency Areas: A Literature Review, Privredna Kretanja i Ekonomska Politika 104/2005.
 6. Colthoff J.R., Sector Specialization in the EMU-countries: Is There a Euro-effect?, Univ. of Amsterdam Faculty of Economics and Econometrics Department of Economics Working Paper, 2007.
 7. Corsetti G., A Modern Reconsideration of the Theory of Optimal Currency Areas, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, Brussels 2008.
 8. De Grauwe P., Mongelli F.P., Endogeneities of Optimum Currency Areas. What Brings Countries Sharing a Single Currency Closer Together?, ECB, Working Paper Series No. 468, Frankfurt 2005.
 9. De Grauwe P., The Economics of Monetary Integration, wyd. 9, OUP, Hampshire 2012.
 10. Dellas H., Tavlas G., An Optimum-Currency-Area Odyssey, Working Paper no. 102, Bank of Greece, Athens 2009.
 11. European Commission, One Market, One Money. An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monetary Union, No. 44, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels 1990.
 12. Fleming J.M., On Exchange Rate Unification, The Economic Journal 81, 1971, nr 323.
 13. Frankel J.A., Rose A.K., The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, The Economic Journal 108, nr 449, Blackwell, Malden 1998.
 14. Grubel H.G., The Theory of Optimum Currency Areas, The Canadian Journal of Economics/ Revue canadienne d’économique 3(2), 1971.
 15. Ishiyama Y., The Theory of Optimum Currency Areas: A Survey, Staff Papers – International Monetary Fund 22(2), 1975, nr 2.
 16. Jurek M., Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej, Wyd. UEP, Poznań 2011.
 17. Kenen P.B., What We Can Learn from the Theory of Optimum Currency Areas, HM Treasury, 2002.
 18. Kolasiński T.W., Geneza i proces tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej w Europie Zachodniej, [w:] A.Z. Nowak, A. Stępniak (red.), Strefa euro – wyzwanie dla Polski, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2003.
 19. Krugman P., Revenge of the Optimum Currency Area, Chicago 2012.
 20. McKinnon R.I., Optimum Currency Areas, The American Economic Review 53(4), 1963.
 21. Mongelli F.P., “New” Views on the Optimum Currency Area Theory: What is EMU Telling Us?, ECN Working Paper no. 138, Frankfurt 2002.
 22. Mongelli F.P., European Economic and Monetary Integration and the Optimum Currency Area Theory, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels 2008.
 23. Mongelli F.P., What is European Economic and Monetary Union Telling us about the Properties of Optimum Currency Areas?, Journal of Common Market Studies 43(3), 2005.
 24. Mundell R.A., A Theory of Optimum Currency Areas, The American Economic Review 51(4), 1962.
 25. Nowak L., Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki, PWN, Warszawa 1977.
 26. Priewe J., Reconsidering the Theories of Optimum Currency Area – A Critique, European Integration in Crisis, Marburg/Lahn, Metropolis 2007.
 27. Sum K., Przystąpienie Polski do strefy euro w świetle analizy porównawczej procesów integracji walutowej w Polsce i Hiszpanii, rozprawa doktorska (maszynopis), SGH, Warszawa 2009.
 28. Tavlas G., Optimum-Currency-Area Paradoxes, Review of International Economics 17(3), 2009.
 29. Tavlas G., The “New” Theory of Optimum Currency Area, Blackwell, Cambridge 1993.
 30. Tchorek G., Teoretyczne podstawy integracji walutowej, [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, WoltersKluwer, Polska, Warszawa 2010.
 31. Tower E., Willet T.D., The Optimum Currency Areas and Exchange Rate Flexibility, Princeton, N.J. International Finance Section, Dept. of Economics, Princeton University, Princeton 1976.