Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego

Main Article Content

Magdalena Hryniewicka

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę związaną z przestępstwami gospodarczymi, w skład których wlicza się proceder prania brudnych pieniędzy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w sposób kompleksowy procesu prania brudnych pieniędzy, tj. od definicji, przez aspekty prawne, ujęcie ekonomiczne, rodzaje i metody, aż po pokazanie skali tego zjawiska oraz jego konsekwencji. W opracowaniu wykorzystano wiele pozycji literatury oraz najnowszych raportów dotyczących informacji o tym zjawisku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hryniewicka, M. (2014). Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 317-332. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.21
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Metody prania pieniędzy, [w:] http://www.abw.gov.pl/pl/wolnytekst/69,dok.html.
 2. Amber Gold prała brudne pieniądze?, PAP, 9 sierpnia 2012 r.
 3. Bieniek B., Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 4. Bielecki T. , Ciemne interesy banku Watykanu, http://wyborcza.pl/1,76842,6902798,Ciemne_interesy_banku_Watykanu.html.
 5. Chmielniak Adwokaci, Raport przestępstwa gospodarcze. Edycja 2013.
 6. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2010 roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
 7. Góralczyk W. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 1999.
 8. Grzywacz J., Pranie brudnych pieniędzy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 9. Grzywacz J., Pranie pieniędzy, Metody, Raje podatkowe, Zwalczanie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 10. Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 11. Hołyst B., Kryminalistyka, PWN, Warszawa 2000.
 12. http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/database/191294.htm.
 13. http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/Zamowienia/Kwartalnik/Nr2/Pranie.pdf.
 14. Jasiński W., Przeciw szarej strefie, Warszawa 2007.
 15. Kamela-Sowińska A., Psychologiczne i ekonomiczne źródła oszustw księgowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Warszawa 2006.
 16. Kołecki H., Jęcz R., Rola i zadania Narodowego Banku Polskiego oraz systemu bankowego w procesie zwalczania procederu prania pieniędzy w Polsce. Podstawowe uwarunkowania i kierunki działań, ([w:]) Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i materiały, Toruń 1993.
 17. Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa 2008.
 18. Narodowy Bank Polski, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Podręcznik inspekcji, Warszawa 2004.
 19. Nowak A., Identyfikacja przyczyn i sprawców oszustw finansowo-księgowych – ujęcie statystyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 61.
 20. Nasiripour S., US Panel To Detail Findings of HSBC Probe, The Financial Times, 9 lipca 2012.
 21. Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy nowym wyzwaniem dla systemu ekonomiczno-finansowego w Polsce, [w:] Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i materiały, Toruń 1993.
 22. Raport o stanie bezpieczeństwa za 2012r., MSW, Warszawa 2013.
 23. Ratajczak A., Ochrona obrotu gospodarczego, Wyd. ZPP, Warszawa 2006.
 24. Report to the nations on occupational fraud and abuse, 2012 Global feaud study, ACFE 2013.
 25. Wąsowski W., Fałszowanie sprawozdań finansowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003.
 26. Wojtaszek M., Pranie pieniędzy, Oficyna naukowa, Warszawa 2002.
 27. Woźniakowska-Fajst D., Buczkowski K., Czarnecka-Dzialuk B., Klaus W., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Wyd. Naukowe SEDNO, Warszawa 2013.
 28. Wójcik J.W., Pranie pieniędzy, Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Twigger, Warszawa 2002.
 29. Wójcik J.W., Pranie pieniędzy Studium prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i kierowania Dom Organizatora, Toruń 1997.
 30. Zawłocki R., Królikowski M., Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2011.
 31. Żołna M. M., Zjawisko prania brudnych pieniędzy w prawie Unii Europejskiej, Edukacja Prawnicza 10(82), październik 2006.