Koncepcje interesu grupy spółek w pracach europejskich gremiów eksperckich (EMCA, FECG, ICLEG)

Main Article Content

Krzysztof Oplustil

Abstrakt

Prawo koncernowe nie zostało kompleksowo uregulowane na poziomie prawodawstwa unijnego, jest ono jednak przedmiotem licznych opracowań przygotowywanych na potrzeby legislacyjne przez różnorakie gremia eksperckie. Celem tych prac ma być stworzenie ram prawnych dla koncepcji wspólnego interesu grupy spółek oraz dopuszczalności podejmowania przez menedżerów spółek należących do grupy decyzji biznesowych w oparciu o polecenia spółek dominujących motywowane interesem grupy. Nowoczesne prawo koncernowe powinno kształtować się jako tzw. prawo organizacyjne, nie powinno jednak ono abstrahować od wymogów ochrony interesów interesariuszy oraz wspólników mniejszościowych spółek należących do grupy. Inicjatywy podejmowane przez ekspertów zaowocowały wydaniem propozycji Europejskiej Ustawy Modelowej o Spółkach (EMCA), propozycji ukształtowania unijnego reżimu zarządzania transgranicznymi grupami spółek stworzonej przez Forum Europaeum on Company Groups (FECG) oraz publikacją raportu ICLEG (gremium doradczego Komisji Europejskiej) dotyczącego potrzeby uznania interesu grupy spółek w prawie unijnym. Dokumenty te, wraz z założeniami francuskiej doktryny Rozenblum, mogą stanowić inspirację dla regulacji unijnej, która miałaby przede wszystkim polegać na uznaniu koncepcji interesu grupy spółek i legitymizacji działań uwzględniających ten interes, podejmowanych przez zarządców spółek zależnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Oplustil, K. (2019). Koncepcje interesu grupy spółek w pracach europejskich gremiów eksperckich (EMCA, FECG, ICLEG). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(1), 5-25. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.1
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Böckli, P. (2017). Kritische Würdigung des Vorschlags des Forum Europaeum on Company Groups aus schweizerischer Perspektive, [w:] P. Hommelhoff, M. Lutter, Ch. Teichmann (Hrsg.), Corporate Governance im grenzüberschreitenden Konzern. ZGR-Sonderheft 20. Berlin–Boston: 363–392.
 2. Conac, P.-H. (2017). Das französische Recht zur Anerkennung des Gruppeninteresses seit der Rozenblum-Entscheidung, [w:] P. Hommelhoff, M. Lutter, Ch. Teichmann (Hrsg.), Corporate Governance im grenzüberschreitenden Konzern. ZGR-Sonderheft 20. Berlin–Boston: 89–102.
 3. Domański, G., Schubel, J. (2011). Krytycznie o projekcie prawa grup spółek. Przegląd Prawa Handlowego 225(5): 5–13.
 4. Fleischer, H. (2017). Europäisches Konzernrecht: Eine akteurzentrierte Annäherung. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 46(1): 1–37.
 5. Forum Europaeum Corporate Group Law (2000). Corporate group law for Europe. European Business Organization Law Review 1(02): 265–285.
 6. Forum Europaeum on Company Groups (2015). Propozycja ułatwienia zarządzania transgranicznymi grupami spółek w Europie. Transformacje Prawa Prywatnego 2: 67–74.
 7. Franzmann, G. (2017). Europäisches Konzernrecht: Vom Gesellschaftsschutzrecht zum Enabling Law für Unternehmen, [w:] P. Hommelhoff, M. Lutter, Ch. Teichmann (Hrsg.), Corporate
 8. Governance im grenzüberschreitenden Konzern. ZGR-Sonderheft 20. Berlin–Boston: 393–410.
 9. Hommelhoff, P. (2017). Schlussbemerkungen, [w:] P. Hommelhoff, M. Lutter, Ch. Teichmann (Hrsg.), Corporate Governance im grenzüberschreitenden Konzern. ZGR-Sonderheft 20. Berlin–Boston: 357–360.
 10. Hommelhoff, P., Lutter, M., Teichmann, Ch. (Hrsg.) (2017). Corporate Governance im grenzüberschreitenden Konzern. ZGR-Sonderheft 20. Berlin–Boston.
 11. Lutter, M., Bayer, W., Schmidt, J. (2012). Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarktrecht. 5. Auflage. Berlin–Boston.
 12. Moskała, P. (2015a). Regulacja prawa grup spółek w projekcie Europejskiej Ustawy Modelowej o Spółkach, [w:] J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką. Warszawa: 56–69.
 13. Moskała, P. (2015b). Transakcje wewnątrzgrupowe w projekcie zmiany dyrektywy 2007/36/WE. Przegląd Prawa Handlowego 9(277): 54–58.
 14. Napierała, J. (2013). Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego. Warszawa.
 15. Opalski, A. (2012). Prawo zgrupowań spółek. Warszawa.
 16. Opalski, A. (2015). Europejska ustawa modelowa o spółkach – inspiracja do reform prawa spółek? Uwagi na przykładzie prawa grup spółek, [w:] J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie
 17. w prawie handlowym. Między teorią a praktyką. Warszawa: 11–21.
 18. Schmidt, J. (2017a). Der European Model Company Act (EMCA). Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 172(1): 43–76.
 19. Schmidt, J. (2017b). Gläubigerschutz im Recht für kleine und mittlere Unternehmen – eine kritische Gegenlese, [w:] P. Hommelhoff, M. Lutter, Ch. Teichmann (Hrsg.), Corporate Governance im grenzüberschreitenden Konzern. ZGR-Sonderheft 20. Berlin–Boston: 467–488.
 20. Teichmann, Ch. (2013). Europäisches Konzernrecht: Vom Schutzrecht zum Enabling Law. Die Aktiengesellschaft 6: 184–197.