Tom 81 Nr 1 (2019)

ARTYKUŁY

Krzysztof Oplustil
5-25
Koncepcje interesu grupy spółek w pracach europejskich gremiów eksperckich (EMCA, FECG, ICLEG)
PDF
Wojciech Rzepiński
27-41
Znaczenie językowe normy prawnej w poznańsko-szczecińskiej szkole teorii prawa w świetle pragmatyzmu analitycznego
PDF PDF (English)
Władysław Jóźwicki
43-56
Ograniczenia możliwości korzystania z praw zagwarantowanych w Międzynarodowym pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych na podstawie jego art. 4 a progresywna realizacja tych praw
PDF
Julia Wojnowska-Radzińska
57-71
Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda
PDF
Elżbieta Hryniewicz-Lach
73-86
Współmierność reakcji karnej z perspektywy osób trzecich – wprowadzenie do zagadnienia
PDF PDF (English)
Sławomir Pawłowski
87-100
Wywłaszczenie z mocy prawa (ex lege) a nacjonalizacja – refleksje w przedmiocie publicznoprawnych ingerencji w prawo własności
PDF
Beniamin Rozczyński
101-114
Rewindykacja mienia Kościoła Ewangelicko-Unijnego na przykładzie województwa wielkopolskiego
PDF
Marcin Rojszczak
115-128
Definicja i granice prawnej ochrony prywatności w epoce analityki big data
PDF
Jan Kluza
129-141
Granica pomiędzy dokuczaniem a przestępstwem stalkingu oraz innymi typami czynów zabronionych
PDF PDF (English)
Kamila Sobieraj
143-156
Skutki prawne przyjęcia i opublikowania konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik na przykładzie regulacji dla dużych obiektów energetycznego spalania
PDF
Daniel E. Lach
157-169
Organizacja i finansowanie świadczeń opieki długoterminowej w wybranych krajach UE
PDF

NEKROLOGI

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski
249-255
Profesor Marian Kępiński (1940–2018)
PDF
Łukasz Pohl
256-258
Profesor Stanisław Czepita (1954–2018)
PDF