RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Vol 81, Nr 1 (2019)

Spis treści

ARTYKUŁY

Koncepcje interesu grupy spółek w pracach europejskich gremiów eksperckich (EMCA, FECG, ICLEG) PDF
Krzysztof Oplustil 5-25
Znaczenie językowe normy prawnej w poznańsko-szczecińskiej szkole teorii prawa w świetle pragmatyzmu analitycznego PDF
Wojciech Rzepiński 27-41
Ograniczenia możliwości korzystania z praw zagwarantowanych w Międzynarodowym pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych na podstawie jego art. 4 a progresywna realizacja tych praw PDF
Władysław Jóźwicki 43-56
Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda PDF
Julia Wojnowska-Radzińska 57-71
Współmierność reakcji karnej z perspektywy osób trzecich – wprowadzenie do zagadnienia PDF
Elżbieta Hryniewicz-Lach 73-86
Wywłaszczenie z mocy prawa (ex lege) a nacjonalizacja – refleksje w przedmiocie publicznoprawnych ingerencji w prawo własności PDF
Sławomir Pawłowski 87-100
Rewindykacja mienia Kościoła Ewangelicko-Unijnego na przykładzie województwa wielkopolskiego PDF
Beniamin Rozczyński 101-114
Definicja i granice prawnej ochrony prywatności w epoce analityki big data PDF
Marcin Rojszczak 115-128
Granica pomiędzy dokuczaniem a przestępstwem stalkingu oraz innymi typami czynów zabronionych PDF
Jan Kluza 129-141
Skutki prawne przyjęcia i opublikowania konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik na przykładzie regulacji dla dużych obiektów energetycznego spalania PDF
Kamila Sobieraj 143-156
Organizacja i finansowanie świadczeń opieki długoterminowej w wybranych krajach UE PDF
Daniel E. Lach 157-169

* * *

Monety próbne dwudziestolecia międzywojennego jako forma inwestycji alternatywnych PDF
Artur Chołody, Magdalena Szyszko 171-190
Przesłanki wdrażania cyfryzacji jednostek samorządu lokalnego finansowanej ze środków unijnych PDF
Krzysztof Drgas 191-206

* * *

Recenzje książek w czasopismach nauk społecznych. Znaczenie i zagrożenia PDF
Piotr Górski 207-220
Sankcje za niedozwoloną współpracę konkurentów: aspekty psychologiczne PDF
Błażej Koczetkow 221-233

POLEMIKI

O problemach uzgadniania prawa z moralnością przy okazji odpowiedzi Wojciechowi Ciszewskiemu PDF
Michał Dudek 235-248

NEKROLOGI

Profesor Marian Kępiński (1940–2018) PDF
Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski 249-255
Profesor Stanisław Czepita (1954–2018) PDF
Łukasz Pohl 256-258
Lista recenzentów „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” za rok 2018 PDF
Redakcja RPEiS 259


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo