Ograniczenia możliwości korzystania z praw zagwarantowanych w Międzynarodowym pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych na podstawie jego art. 4 a progresywna realizacja tych praw

Main Article Content

Władysław Jóźwicki

Abstrakt

Artykuł 4 Międzynarodowe paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (MPPGSK) jest rzadko stosowany i komentowany. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii związanych z rozumieniem i stosowaniem tego przepisu jest jego relacja do zasady progresywnej realizacji praw zawartych w Pakcie. Zasadnicza wątpliwość wiąże się pytaniem, czy wszelkie niedobory w możliwości korzystania z praw zawartych w Pakcie, a więc również te związane z ograniczoną dostępnością zasobów i wynikającą stąd niemożnością po stronie państwa pełnej realizacji któregoś z praw czy wolności, należy rozumieć jako ograniczenia i oceniać je pod kątem art. 4 i zawartych w nim kryteriów dopuszczalności ograniczeń, czy też nie. Wiąże się to szczególnie z pytaniem, czy wprowadzanie przez państwa tzw. środków retrogreasywnych, w sytuacjach gdy dostępne środki kurczą się, powinny podpadać pod reżim art. 4 MPPGSK, czy należą do innego porządku i podlegają innym wymogom. W tekście podjęto próbę rozgraniczenia kwestii związanych z niepełną możliwością korzystania przez podmioty uprawnione z praw zagwarantowanych w Pakcie wynikających z niedoboru zasobów oraz tych, które wynikają z realizacji przez państwa innych uprawnionych celów. Ukazano uzasadnienie takiego rozgraniczenia wynikające z prac przygotowawczych nad MPPGSK, jego z treści, a także z jego ochronnej funkcji. Podjęto również próbę wskazania drogi do doprecyzowania rozgraniczenia znaczenia art. 2 ust. 1 MPPGSK i art. 4 MPPGSK przez właściwe podejście do procedury skargowej na gruncie tego dokumentu, a szczególnie właściwe rozumienie art. 8 ust. 4 Protokołu ustanawiającego procedurę skargową.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jóźwicki, W. (2019). Ograniczenia możliwości korzystania z praw zagwarantowanych w Międzynarodowym pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych na podstawie jego art. 4 a progresywna realizacja tych praw. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(1), 43-56. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.3
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Alston, P., Quinn, G. (1987). The nature and scope of State Parties’ under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Human Rights Quarterly 9(2), 1987: 156–229.
 2. Beiter, K.D. (2006), The Protection of the Right to Education by International Law, Leiden–Boston 2006.
 3. Chenwi, L. (2009). Correcting the historical asymmetry between rights: the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. African Human Rights Law Journal 9(1): 23–51.
 4. Coomans, F. (2002). In search of the core content of the right to education, [w:] A.R. Chapman, S. Russell (eds.), Core Obligations: Building a Framework for Economic, Social and Cultural Rights. Antwerp–Oxford–New York 2002: 159–182.
 5. Coomans, F. (2004). Exploring the normative content of the right to education as a human right: recent approaches. Revista Persona y Derecho 50: 61–100.
 6. Courtis, C. (2010). Commentary on the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/07/Commentary-OP-ICESCR-publication-2009-eng.pdf [dostęp: 2.02.2018].
 7. Craven, M.C.R. (1998). The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. A Perspective on Its Development. Oxford.
 8. Garlicki, L. (2001). Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego). Państwo i Prawo 54(10): 5–24.
 9. Garlicki, L., Wojtyczek, K. (2016). Artykuł 31, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: 96–100.
 10. Griffey, B. (2011). The ‘reasonableness’ test: assessing violations of state obligations under the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Human Rights Law Review 11(2): 275–327.
 11. Hauser, A. (2018). Protokół fakultatywny do Paktu, [w:] Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz. Warszawa: 801–836.
 12. Jayawickrama, N. (2002). The Judicial Application of Human Rights Law. National, Regional and International Jurisprudence. Cambridge.
 13. Jóźwicki, W. (2018). Artykuł 4. Klauzula limitacyjna, [w:] Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz. Warszawa: 186–214.
 14. Kędzia, Z. (2014). Reinforcement of economic, social and cultural rights. European Yearbook on Human Rights 14: 23–37.
 15. Kędzia, Z. (2018). Wprowadzenie do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, [w:] Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz. Warszawa: 1–59.
 16. Leckie, S. (1998). Another step towards indivisibility: identifying the key features of violations of economic, social and cultural rights. Human Right Quarterly 20(1): 81–124.
 17. Mahon, C. (2008). Progress at the front: the Draft Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Human Rights Law Review 8(4): 617–646.
 18. Müller, A. (2009). Limitations to and derogations from economic, social and cultural rights. Human Rights Law Review 9(4): 557–601.
 19. Nolan, A. (2014). Budget analysis and economic and social rights, [w:] E. Riedel, G. Giacca, C. Golay (eds.), Economic, Social, and Cultural Rights in International Law: Contemporary Issues and Challenges. Oxford: 369–390.
 20. Saul, B., Kinley, D., Mowbray, J. (2014). The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Commentary, Cases Materials. Oxford.
 21. Wojtyczek, K. (1999). Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP. Warszawa.
 22. Wróbel, A. (2013), Art. 52. [Zakres i wykładnia praw i zasad], [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz. Warszawa: 1343–1384.
 23. Young, K.G. (2008). The minimum core of economic and social rights: a concept in search of content. Yale Journal of International Law 33(1): 113–175.