Granica pomiędzy dokuczaniem a przestępstwem stalkingu oraz innymi typami czynów zabronionych

Main Article Content

Jan Kluza

Abstrakt

Artykuł przedstawia problematykę związaną z określeniem relacji, w jakiej pozostają w stosunku do siebie wykroczenie określone w art. 107 Kodeksu wykroczeń i przestępstwo stalkingu z art. 190a § 1 Kodeksu karnego oraz inne typy przestępstw cechujących się naruszeniem spokoju psychicznego pokrzywdzonego. Czyny te pozostają w stosunku krzyżowania, a granicę pomiędzy nimi wyznacza przede wszystkim intensywność działania sprawcy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kluza, J. (2019). Granica pomiędzy dokuczaniem a przestępstwem stalkingu oraz innymi typami czynów zabronionych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(1), 129-141. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bojarski, M. (2016). Komentarz do art. 107 k.w., [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: 842–845.
 2. Bojarski, T. (2012). Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu. Warszawa.
 3. Daniluk, P. (2016). Komentarz do art. 107 k.w., [w:] P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: 731–734.
 4. Dubisz, S. (red.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 2. Warszawa.
 5. Dunaj, B. (red.) (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa.
 6. Furman, P. (2012). Próba analizy konstrukcji ustawowej przestępstwa uporczywego nękania z art. 190a k.k. Zagadnienia wybrane. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 3: 43–78.
 7. Garner, B.A. (2004). Black’s Law Dictionary. West.
 8. Jodłowski, J., Szewczyk, M. (2017). Komentarz do art. 207 k.k., [w:] W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom 2, Część 1: Komentarz do art. 117–211a. Warszawa: 852–881.
 9. Kosińska, J. (2008). Prawnokarna problematyka stalkingu. Prokuratura i Prawo 10: 33–47.
 10. Królikowski, M., Sakowicz, A. (2017). Komentarz do art. 190a k.k., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom 1: Komentarz art. 117–221. Warszawa: 583–594.
 11. Longman Dictionary of Contemporary English (1995), Longman Group Ltd.
 12. Ministerstwo Sprawiedliwości (2014). Prawomocne skazania osób dorosłych w latach 1946–2014. Warszawa.
 13. Mozgawa, M. (2010). Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 3553).
 14. Mozgawa, M. (2018). Komentarz do art. 190a k.k., [w:] M. Mozgawa (red.). Kodeks karny. Komentarz aktualizowany. Lex/el.
 15. Mozgawa, M. (2010). Komentarz do art. 107 k.w., [w:] M. Mozgawa (red.). Kodeks wykroczeń. Komentarz. Lex/el.
 16. Mozgawa, M. (2016). Przestępstwa stalkingu (nękania) i podszywania się (art. 190a k.k.), [w:] J. Warylewski (red.), System prawa karnego. Tom 10: Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. Warszawa: 450–480.
 17. Mrozek, J., Golińska-Konecko, M. (2015). Przestępstwo stalkingu wobec osób powszechnie znanych. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 11(2): 73–83.
 18. Siemiaszko, A. (red.) (2010). Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania. Archiwum Kryminologii 32: 45–80.
 19. Staręga, M. (2012). Stalking jako nowy czyn zabroniony w polskim kodeksie karnym. Aspekt prawny oraz znaczenie społeczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie 94: 191–201.
 20. Szczucki, K. (2013). Wykładnia prokonstytucyjna w praktyce. Przykład stalkingu. Forum Prawnicze 6: 18–28.
 21. Szęlegiewicz, A. (2013). Stalking i przywłaszczenie tożsamości w polskim prawie karnym – zagadnienia wybrane. Ius Novum 3: 63–85.
 22. Teleszewska, M. (2014). Pojęcie przestępstwa stalkingu (uporczywego nękania). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza 84: 172–180.
 23. Wild, S.E. (2006). Webster’s New World. Law Dictionary. Hoboken.
 24. Woźniakowska-Fajst, D. (2009a). Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu. Analiza regulacji prawnych w ustawodawstwach państw obcych oraz opinia o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego przepisów kryminalizujących to stanowisko. Warszawa 2009.
 25. Woźniakowska-Fajst, D. (2009b). Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu – czy w prawie polskim potrzebna jest penalizacja prześladowania. Archiwum Kryminologii 31: 173–208.
 26. Woźniakowska-Fajst, D. (2013). Stalking w prawie polskim i unijnym, [w:] J. Utrat-Milecki, Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności. Warszawa: 192–202.
 27. Zbrojewska, M. (2013). Komentarz do art. 107 k.w., [w:] T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz. Lex/el.
 28. Zoll, A. (2013). Zbieg przepisów ustawy w polskim prawie karnym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio G 60(2): 281–295.
 29. Zoll, A. (2017). Komentarz do art. 190a k.k., [w:] W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom 2, Część 1: Komentarz do art. 117–211a. Warszawa: 589–597.