Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Main Article Content

Julia Wojnowska-Radzińska

Abstrakt

Cudzoziemiec będący stroną postępowania w przedmiocie zobowiązania do powrotu ma prawo dostępu do swoich akt, sporządzania notatek, kopii lub odpisów, jak również prawo żądania uwierzytelnienia odpisów z akt sprawy, co musi uzasadnić ważnym interesem (art. 73 ust. 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego [k.p.a.]). Ustawodawca zastrzegł jednak, że prawa wynikającego z art. 73 k.p.a. nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”, a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy (art. 74 ust. 1 k.p.a.). Oznacza to, że w takim postępowaniu ani pełnomocnikowi, ani tym bardziej stronie nie są udostępniane dokumenty, których dotyczy postępowanie. Celem artkułu jest zbadanie, czy w polskim porządku prawnym istnieją mechanizmy procesowe, które umożliwiają pogodzenie uzasadnionych względów bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do charakteru i źródeł informacji branych pod uwagę przy wydawaniu decyzji o zobowiązaniu do powrotu z koniecznością zapewnienia cudzoziemcowi korzystania z uprawnień procesowych, takich jak prawo dostępu do akt oraz prawo do obrony.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojnowska-Radzińska, J. (2019). Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(1), 57-71. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.4
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Dawidowicz, W. (1962). Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu. Warszawa.
 2. Dąbrowski, P. (2015). Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu, [w:] J. Chlebny (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz. Warszawa: 668–776.
 3. Chlebny, J. (2005a). Sądowa kontrola administracji w świetle rekomendacji Rady Europy. Państwo i Prawo 60(2): 21–33.
 4. Chlebny, J. (2005b). Europejskie standardy procedury administracyjne i sądowoadministracyjnej, [w:] Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne w Europie. Kraków: 15–38.
 5. Chlebny, J. (2008). Udostępnianie stronie akt sprawy administracyjnej a prawo do sądu. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3: 50–69.
 6. Chlebny, J. (2014). Odmowa dostępu do akt w sprawie administracyjnej. Państwo i Prawo 69(10): 85–97.
 7. Garlicki, L. (red.) (2003). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz. Tom 3. Warszawa.
 8. Górzyńska, T. (1999). Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. Kraków.
 9. Jankowski, J.M. (2012). Materialne i proceduralne gwarancje obrony interesów cudzoziemców. Glosa do wyroku NSA z 14 grudnia 2011 r., (II OSK 1938/10). Przegląd Sądowy 21(10): 118–140.
 10. Kamiński, I.C. (2012). Proceduralne gwarancje związane z wydaleniem cudzoziemca ze względów bezpieczeństwa państwa – uwagi na kanwie sprawy Chakiba Marakachiego. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 10: 21–32.
 11. Knysiak-Molczyk, H. (2010). Prawo do informacji w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Przegląd Prawa Publicznego 3: 66–79.
 12. Kmiecik, Z. (2008). Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70(2): 95–107.
 13. Nowak, M. (2005), U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, 2nd edn. N.P. Engel.
 14. Wild, M. (2016). Komentarz do art. 51 Konstytucji RP, [w:] L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom 1: Komentarz do art. 1–86. Warszawa: 1226–1235.
 15. Wojnowska-Radzińska, J. (2017a). The access to secret evidence in expulsion proceedings under the European Convention on Human Rights. Netherlands Quarterly of Human Rights 35(4): 230–245.
 16. Wojnowska-Radzińska, J. (2017b). Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79(1): 59–71.
 17. Wróbel, A. (2016a). Komentarz aktualizowany do art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego. System informacji prawnej [Online]. Lex/el.
 18. Wróbel, A. (2016b). Komentarz aktualizowany do art. 74 Kodeksu postępowania administracyjnego. System informacji prawnej [Online]. Lex/el.