Przesłanki wdrażania cyfryzacji jednostek samorządu lokalnego finansowanej ze środków unijnych

Main Article Content

Krzysztof Drgas

Abstrakt

Tematem artykułu jest opisanie czynników wpływających na pozyskiwanie dotacji unijnych w celu przeprowadzenia cyfryzacji jednostek samorządu lokalnego. W części teoretycznej zostały opisane zagadnienia leżące u podstaw procesu cyfryzacji, związane także z nowym spojrzeniem na relację urząd–klient, a także gromadzeniem i zarządzaniem danymi. W części empirycznej dokonano przeglądu przesłanek cyfryzacji jednostek samorządu lokalnego finansowanej ze środków unijnych, które zostały zweryfikowane na podstawie badania pilotażowego, polegającego na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych z osobami zatrudnionymi w wybranych urzędach. Obok przesłanek formalnych, jak budżet gminy czy wcześniejsze doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych, istotne okazały się także przesłanki nieformalne, jak np. wprowadzenie projektu w sąsiedniej gminie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drgas, K. (2019). Przesłanki wdrażania cyfryzacji jednostek samorządu lokalnego finansowanej ze środków unijnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(1), 191-206. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.13
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Batko, K., Billewicz, G. (2013). E-usługi w biznesie i administracji publicznej. Studia Ekonomiczne 136: 47–63.
 2. Boć, J. (2003). Administracja publiczna jako organizacja inteligentna, [w:] J. Boć (red.), Administracja publiczna. Wrocław: Kolonia Limited: 366–374.
 3. Bogucki, D. (2005). e-Government w Unii Europejskiej. Elektroniczna Administracja 1: 10–15.
 4. Butkiewicz, M. (2006). Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 5. Centeno, C., Bavel, R. van, Burgelman, J.C. (2005). A prospective view of e-government in the European Union. The Electronic Journal of e-Government 3(2): 59–66.
 6. Czubak, W. (2011). Czynniki determinujące wykorzystanie unijnych środków wsparcia inwestycji w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
 7. Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171192821 [dostęp: 22.12.2018].
 8. Eurostat (2018). http://ec.europa.eu/eurostatproduct?code=isoc_ci_in_h&language=en&mode=view
 9. [dostęp: 20.12.2018].
 10. Fleszer, D. (2014). Wokół problematyki e-administracji. Roczniki Administracji i Prawa 14(1): 125–136.
 11. Gajewski, J. (red.) (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa.
 12. https://www.efcongress.com/sites/default/files/publikacja_ekf_2016_cyfryzacja_gospodarki_i_spoeczestwa.pdf [dostęp: 20.01.2019].
 13. Ganczar, M. (2009). Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Warszawa: CeDeWu.
 14. Grodzka, D. (2007). E-administracja w Polsce, [w:] J. Adamiec (red.), Zagadnienia społeczno-gospodarcze „Infos” nr 18. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych.
 15. Grodzka, D. (2009). E-administracja w Polsce. Studia BAS 3(19): 57–81.
 16. Jeżowski, P. (2002). New Public Management – nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym, [w:] P. Jeżowski (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym – rozwój zrównoważony – metody wyceny. Warszawa: Wydawnictwo SGH: 193–202.
 17. Kickert, W.J.M. (1997). Public Governance in the Netherlands: an alternative to Anglo-American ‘managerialism’. Public Administration 75(4): 731–752. http://dx.doi.org/10.1111/1467-
 18. 00084.
 19. Krynicka, H. (2006). Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), Studia Lubuskie 2: 193–202.
 20. Lan, Z., Rosenbloom, D.H. (1992). Public administration in transition? Public Administration Review 52(6): 535–537. http://dx.doi.org/10.2307/977163.
 21. Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M.,
 22. Godek, M. (2007). Budżet zadaniowy w Polsce – istota, struktura, metodyka, [w:] T. Lubińska (red.), Budżet zadaniowy
 23. w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi. Warszawa: Wydawnictwo Difin: 15–72.
 24. McIsaac, K.A. (2008), Vendors may cost you more than your project: how to avoid vendor risks, Paper presented at PMI® Global Congress — North America, Denver, CO. Newtown Square,
 25. PA: Project Management Institute. https://www.pmi.org/learning/library/vendors-cost-more-project-prevent-risks-6949 [dostęp: 22.12.2018].
 26. Morgan, G. (1999). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: 17–40.
 27. Ochnio, M. (2012). Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management) – podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Instytut Zmian. http://
 28. iz.org.pl/wp-content/uploads/2012/09/New_Public_Management_Michal_Ochnio_Instytut_Zmian.pdf [dostęp: 9.12.2018].
 29. Perdał, R. (2014). Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 30. Pollitt, C. (1990). Managerialism and Public Services. London: Blackwell.
 31. Porębski, L. (2012). Lokalny wymiar elektronicznej demokracji. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 32. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/55216/POPC_Program_3_0_17042018.pdf [dostęp: 16.12.2018].
 33. Prokopowicz, D., Kwasek, A. (2017). Rozwój koncepcji good governance w instytucjach administracji państwowej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 55(4): 176–188. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-e5c6b44a-e5a7-48d0-8932-3d55f96473f4 [dostęp: 20.01.2019].
 34. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2009). Raport Polska 2030 wyzwania rozwojowe. http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Raport_Polska_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf [dostęp: 20.12.2018].
 35. Sakowicz, M. (2007). Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa: SGH w Warszawie.
 36. Sikora-Gaca, M., Kosowska, U. (red.) (2014). Fundusze europejskie w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 37. Sikora-Gaca M., Piechowicz M., Kleinowski M. (2018). Zarządzanie Funduszami Europejskimi. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 38. Stolarek, I.J. (2017), Zasada dobrego rządzenia w przedsiębiorstwie jest szczególnie istotna. http://www.rp.pl/Firma/302179992-Zasada-dobrego-rzadzenia-przedsiebiorstwie-jestszczegolnie‑istotna.htm [dostęp: 20.01.2019].
 39. Sześciło, D., Bełdowski, J. (2011). W stronę nowego zarządzania publicznego. http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-4/opinie-4/w-strone-nowego-zarzadzania-publicznego.html [dostęp: 9.12.2018].
 40. Szyszka, G., Śliwczyński, B. (red.) (2004). Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003. Poznań.
 41. Śliwiński, M. (2008). Modele biznesowe e-usług. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 42. Tomaszewicz, A., Buko, J. (2015). Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 852 – Ekonomiczne Problemy Usług 117: 643–651.
 43. Weber, M. (2004). Racjonalność, władza, odczarowanie. Tłum. M. Holona, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 44. Weerakkody, V., El-Haddadeh, R., Sabol, T., Ghoneim, A.,
 45. Dzupka, P. (2012). E-government implementation strategies in developed and transition economies: a comparative study. International Journal of Information Management 32(1): 66–74. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2011.10.005.
 46. Wilk, S. (2014). E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 47. Zawicki, M. (2002). New Public Management i Public Governance – zarys koncepcji zarządzania publicznego, [w:] J. Hauser (red.), M. Kukiełka, Studia z zakresu zarządzania publicznego. Tom 2. Kraków: Wydawnictwo AE: 72–89.