Rewindykacja mienia Kościoła Ewangelicko-Unijnego na przykładzie województwa wielkopolskiego

Main Article Content

Beniamin Rozczyński

Abstrakt

W artykule omówiono problematykę dotyczącą rewindykacji mienia Kościoła Ewangelicko-Unijnego. Jako przykłady posłużyły postępowania regulacyjne wszczęte w stosunku do nieruchomości znajdujących się na terenach województwa wielkopolskiego. W tym celu autor przeanalizował zagadnienie związane z sukcesją uprawnień Kościoła Ewangelicko-Unijnego na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz możliwością występowania z roszczeniami w stosunku do Skarbu Państwa i samorządów. Ponadto zaprezentowano analizę dotychczasowej praktyki i orzecznictwa wyznaczonej do prowadzenia postępowania regulacyjnego Komisji Regulacyjnej, a także sądów powszechnych i administracyjnych. Autor zwrócił również uwagę na konsekwencje nieprecyzyjnie uregulowanych przez ustawodawcę przepisów, które regulują przedmiotową materię i stwarzają istotny problem w ich interpretacji oraz stosowaniu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rozczyński, B. (2019). Rewindykacja mienia Kościoła Ewangelicko-Unijnego na przykładzie województwa wielkopolskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(1), 101-114. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.7
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Binemann-Zdanowicz, D. (2009). Roszczenia majątkowe Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ustawy z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] J. Kłaczkow (red.), Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Toruń: 372–400.
 2. Cebula, J. (2017). Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] J. Cebula (red.), Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz. Warszawa: 3–182.
 3. Chabasińska, A. (2009). Polityka władz wobec mniejszości wyznaniowych w Polsce w latach 1945–1956. PWSZ IPiA Studia Lubuskie 5: 37–62.
 4. Dworecki, Z. (1994). Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939. Poznań.
 5. Grelewski, S. (1937). Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej. Lublin.
 6. Kiec, O. (2009a). Ewangelicki Kościół Unijny w Polsce wobec „walki kościelnej” w Trzeciej Rzeszy 1933–1939, [w:] J. Kłaczkow (red.), Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Toruń: 45–66.
 7. Kiec, O. (2009b). Poznańscy ewangelicy w stolicy Kraju Warty (1939–1945), [w:] Okupacja II. Kronika Miasta Poznania 3: 79–93. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=161588 [dostęp: 2.05.2018].
 8. Kiec, O. (2015). Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku. Poznań.
 9. Kleindenst, A., Wagner, O. (1985). Der Protestantismus in der Republik Polen 1918/19 bis 1939 im Spannungsfeld von Nationalitatenpolitik und Staatskirchenrecht, kirchlicher und nationaler Gegensatze, Marburg/Lahn.
 10. Pawlicki, A. (2014). Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni nazistowskich w tzw. „Kraju Warty” przed sądami specjalnymi w latach 1945–1946. Poznań.
 11. Pietrzak, M. (2013). Prawo wyznaniowe. Warszawa.
 12. Schmidt, A. (1992). Bischof Dr. Julius Bursche. Kirchenmann und Patriot. Hannover.
 13. Sławiński, W. (2007). Czasami i sądom, nawet najwyższego szczebla, zdarzają się pomyłki. Rzeczpospolita 1.03.2007, http://archiwum.rp.pl/artykul/668339-Czasami-i-sadom-nawet-najwyzszego-szczebla-zdarzaja-sie-pomylki.html [dostęp: 2.05.2018].
 14. Sławiński, W. (2008a). Działalność Komisji Regulacyjnej ds. Majątku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w świetle przepisów prawa i praktyki. Roczniki Nauk Prawnych 18(2): 349–365.
 15. Sławiński, W. (2008b). Rewindykacja majątku Kościołów ewangelickich w świetle ustawodawstwa polskiego na przykładzie b. ewangelickich gmin kościelnych w Chełmży i Toruniu. Czasy Nowożytne 20: 252–270.
 16. Sławiński, W. (2009). Spory o nieruchomości Kościołów ewangelickich w Polsce w latach 1945–1947 – ujęcie historyczno-prawne. Zarys zagadnienia, [w:] J. Kłaczkow (red.), Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Toruń: 356–371.
 17. Sławiński, W. (2010). Losy majątku poewangelickiego na wybranych przykładach z terenu diecezji bydgoskiej (1945–1989). Zarys zagadnienia. Studia Bydgoskie 4: 223–256.
 18. Tomaszewski, J. (1985). Rzeczpospolita wielu narodów. Warszawa.
 19. Zieliński, M. (2008). Wykładnia prawa. Zasady, reguły wskazówki. Warszawa.