„Inność drażni jednakowość” – kilka uwag o problematyce dyskryminacji osób LGBT ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu karnego
PDF

Słowa kluczowe

LGBT
lesbijki
geje
dyskryminacja
homofobia
Kodeks karny

Jak cytować

Czeszejko-Sochacka, K. (2019). „Inność drażni jednakowość” – kilka uwag o problematyce dyskryminacji osób LGBT ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu karnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 191–205. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.14

Liczba wyświetleń: 1280


Liczba pobrań: 4120

Abstrakt

Mniejszości seksualne występują w każdym społeczeństwie. Odmienna od heteroseksualnej orientacja często jest przyczyną braku akceptacji i dyskryminacji. Do 1991 r. homoseksualizm znajdowała się na liście chorób Światowej Organizacji Zdrowia. W niektórych krajach grozi nawet kara śmierci za otwarte mówienie o swoich upodobaniach seksualnych. W Polsce istnieje społeczne przyzwolenie na dyskryminację z uwagi na orientację seksualną i tożsamość płciową. Przepisy polskiego Kodeksu karnego nie zawierają skutecznych mechanizmów, które chroniłyby tę grupę przed homofobiczną mową nienawiści. Takie podejście często jest przyczyną braku zaufania do organów ścigania i powoduje, że wiele takich przypadków nie jest zgłaszanych. Prawo jednak nie powinno stać nad bezprawiem i zapewnić ochronę każdemu człowiekowi bez względu na cechy go różnicujące.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.14
PDF

Bibliografia

Amnesty International (2013). Making Love a Crime: Criminalization of Same-Sex Conduct in Sub-Saharan Africa. United Kingdom.

Amnesty International (2015). Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo. Brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce. United Kingdom.

Biedroń, R. (2012). Nazistowskie prześladowania osób homoseksualnych, [w:] K. Remin (red.), Różowe trójkąty. Zbrodnie nazistów na osobach homoseksualnych w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej. Warszawa: 14–53.

Bojarska, K. (2005). Psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, [w:] M. Pawlęga, Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek. Warszawa: 7–21.

Bojarska, K (2007). Badania pilotażowe: osoby homo- i biseksualne wobec hetero seksizmu, heteronormatywności i homofobii. Społeczna opresja jako wyznacznik powtarzalnych wzorców reakcji obronnych, [w:] G. Chojnacka-Szawiłowska, B. Pastwa-Wojciechowska, Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka. Kraków: 273–280.

Ciccarelli, S.K., White, J.N. (2016). Psychologia. Tłum. A. Bukowski, J. Środa. Poznań.

Corrêa, S.O., Muntarbhotn, V. (2009). Wprowadzenie do Zasad Yogyakarty, [w:] K. Remin (red.), Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. Warszawa: 7–8.

European Union Agency for Fundamental Rights (2009). Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej państwach członkowskich UE. Część 2: Sytuacja społeczna. Wiedeń.

Gruszecka, D. (2014). Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] J. Giezek, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Warszawa: 880–976.

Jabłońska, Z., Knut, P. (2012). LGBT. Prawa osób LGBT w Polsce. Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (1010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Warszawa.

Kampania Przeciw Homofobii (2012). Prawa osób LGBT w Polsce. Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec 2010(5) Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Warszawa.

Makowski, W. (1933). Kodeks karny 1932. Komentarz. Warszawa.

Remin, K. (2009). Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. Warszawa.

Rogowska, A. (2005). Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, [w:] M. Pawlęga (red.), Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek. Warszawa: 35–39.

Salm, M. (2009). „Równe prawa i spokojne życie” – osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe w Polsce, [w:] K. Remin (red.), Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. Warszawa: 9–10.

Siuta, J. (2009). Słownik psychologii. Kraków.

Stachura, E. (1987). Opowiadania. Warszawa.

Świerszcz, J. (2011). Badania nad przemocą motywowana homofobią, [w:] P. Szczepłocki (red.), Przestępstwa z nienawiści w Polsce. Publikacja pokonferencyjna. Toruń: 1–3.

Świder, M., Winiewski, M. (2017). Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015–2016. Warszawa.

Polityka (2018). Ucieczka z gorsetu. Polityka 37(3177): 11–11.

Wąsik, M., Godzisz, P. (2016). Hate crimes in Poland 2012–2016. Warszawa.

Wieruszewski, R. (2009). Zasady Yogyakarty – geneza i znaczenie, [w:] K. Remin (red.), Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. Warszawa: 17–20.

Zielińska, E. (2009). Opinia w sprawie projektu zmian kodeksu karnego, [w:] G. Czarnecki (red.), Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce. Warszawa: 77–82.