Tom 81 Nr 2 (2019)

ARTYKUŁY

Jerzy Zajadło
35-49
Oratio pro Aulo Caecina Cycerona – prawo pomiędzy jurysprudencją a retoryką
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.4
PDF
Olgierd Bogucki
51-65
O konstytutywnej współzależności wyjaśniania i identyfikowania czynności konwencjonalnych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.5
PDF PDF (English)
Grzegorz Maroń
67-82
Odwołania do literatury pięknej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.6
PDF
Anna Gerecka-Żołyńska
83-96
Prawomocność decyzji prokuratorskich kończących postępowanie przygotowawcze w świetle dyrektywy ne bis in idem
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.7
PDF
Marcin Lemkowski
97-100
Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy jako podstawa żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.8
PDF
Wioleta Baranowska-Zając
111-126
Kilka uwag o nowych kompetencjach przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego po nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 roku
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.9
PDF
Jakub Mrożek
127-140
Samorząd zawodowy a pojęcie administracji publicznej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.10
PDF
Michał Główczewski
141-158
Wiedza polskich sędziów i prokuratorów na temat psychologii zeznań naocznych świadków w świetle badania własnego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.11
PDF PDF (English)