The concept of Index for the Assessment of Regulations' Significance (IARS) in regulatory impact evaluation
PDF (English)

Słowa kluczowe

ocena skutków regulacji
ewaluacja ex-post
wskaźnik oceny istotności regulacji
kontrola parlamentarna

Jak cytować

Marchewka-Bartkowiak, K. (2019). The concept of Index for the Assessment of Regulations’ Significance (IARS) in regulatory impact evaluation. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 177–190. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.13

Liczba wyświetleń: 411


Liczba pobrań: 288

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wskaźnika oceny istotności regulacji jako narzędzia do wykorzystania w parlamentarnej ocenie skutków regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ex-post. Wskaźnik jest elementem szeroko rozumianej ekonomicznej analizy prawa, która umożliwić może skuteczniejszą kontrolę stanowienia prawa przez parlamenty. Wskaźnik umożliwia także weryfikację RIA przeprowadzonego przez projektodawcę na etapie oceny skutków regulacji ex-ante. Ponadto wskaźnik służyć może do przeprowadzenia analizy całego procesu legislacyjnego w parlamencie w danym okresie na podstawie przyjętych kryteriów prawnych i merytorycznych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.13
PDF (English)

Bibliografia

BAS (2015). Methodological assumptions for ex-ante and ex-post analysis. Bureau of Research, Chancellery of the Sejm 2015, working group research – document unpublished (Polish version: Założenia metodologiczne do analizy ex-ante i ex-post, prace zespołu roboczego ds. OSR pod kierunkiem G. Gołębiowskiego).

COM(2010)543 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Smart Regulation in the European Union, Brussels, 8.10.2010.

COM(2012)746 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, EU Regulatory Fitness.

Cooter, R., Ulen, T. (2008). Law and Economics. Pearson Addison Wesley, Boston−San Francisco−New-York−London−Toronto−Sydney−Tokyo−Singapore−Madrid−Mexico City−Munich−Paris−Cape Town−Hong Kong− Montreal.

ECPRD (2016). Member States’ parliamentary practice and organization regarding impact assessment (ex-ante) and evaluation (ex-post). European Parliament, Request 2832.

OECD (2012). Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance. Paris.

OECD (2015). Government at a Glance 2015. Paris.

Pearson, H. (1997). Origins of Law and Economics. The Economists’ New Science of Law Movement 1830–1930. Cambridge: Cambridge University Press.

Posner, R.A. (2003). Economic Analysis of Law. New York: Aspen Publishers.

Rowley, Ch.K. (1989). Public choice and the economic analysis of law, [in:] N. Mercuro (ed.), Law and Economics. Boston: Kluwer Academic Publishers.