Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy jako podstawa żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem
PDF

Słowa kluczowe

niezgodność orzeczenia z prawem
Skarb Państwa
odpowiedzialność
szkoda
rażące naruszenie prawa

Jak cytować

Lemkowski, M. (2019). Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy jako podstawa żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 97–100. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.8

Liczba wyświetleń: 458


Liczba pobrań: 566

Abstrakt

Artykuł odnosi się do problematyki odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie wyroku niezgodnego z prawem w sprawach cywilnych. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje odrębną skargę w celu stwierdzenia, że wyrok sądu narusza prawo, ale istnieje również regulacja, zgodnie z którą uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy zrównuje się z tą odrębną procedurą, co umożliwia wniesienie pozwu o naprawienie szkody. To równoprawne rozwiązanie, jakkolwiek jasne, gdy chodzi o brzmienie przepisów prawa, nie jest jednak prawidłowo stosowane w orzecznictwie, co wywołuje krytykę przedstawioną w artykule.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.8
PDF

Bibliografia

Bagińska, E. (2006). Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej. Warszawa.

Banaszczyk, Z. (2015). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej. Warszawa.

Bieniek, G. (2002). Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. Przegląd Sądowy 12(4): 3–25.

Ereciński, T. (2016). [Komentarz do art. 39815], [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 3: Postępowanie rozpoznawcze. Warszawa: 294–299.

Gęsiak, J. (2007). Prejudykat a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia w postępowaniu cywilnym. Przegląd Sądowy 17(7/8): 79–95.

Gudowski, J. (2016). [Komentarz do art. 4241a], [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 3: Postępowanie rozpoznawcze. Warszawa: 478–479.

Gudowski, J. (2006). Węzłowe problemy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przegląd Sądowy 16(1): 3–22.

Lemkowski, M. (2017). O pojmowaniu niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem w sprawach cywilnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Przegląd Sądowy 4: 24–40.

Pietrzkowski, H. (2005). Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przegląd Sądowy 15(4): 3–17.

Sieńko, M. (2015). [Komentarz do art. 4241a], [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1: Art. 1–50538. Warszawa: 1118–1119.

Skoczylas, J.J. (2005). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną. Warszawa.

Wiśniewski, T. (2013). [Komentarz do art. 39816 oraz do art. 4241a], [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom 2: Artykuły 367–50537. Warszawa: 261–264, 362–363.

Zembrzuski, T. (2015). Komplementarność nadzwyczajnych środków zaskarżenia – skarga kasacyjna a skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku, [w:] M. Michalska-Marciniak (red.), Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Sopot: 229–260.