Bezpośredni wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stanowienie prawa podatkowego w Polsce (wstęp do badań)

Main Article Content

Dominik Mączyński

Abstrakt

Artykuł został poświęcony metodologicznym aspektom badań prowadzonych nad wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na stanowienie polskiego prawa podatkowego. W tekście wskazano, że wpływ orzeczeń TSUE na krajowy system prawny może mieć charakter bezpośredni, gdy orzeczenie dotyczy danego przepisu prawa krajowego lub pośredni, gdy orzeczenie dotyczy podobnego przepisu tego samego państwa lub innych państw. Prowadzone badania zostały oparte na założeniu, że chociaż zasadniczo skutki orzeczeń TSUE dotyczą sfery stosowania prawa, to mają one jednak istotny wpływ także na stanowienie polskiego prawa podatkowego. W rezultacie przebadane zostały orzeczenia TSUE odnoszące się do przepisów polskich ustaw podatkowych. W wyniku przeprowadzonej analizy wyselekcjonowane zostały te orzeczenia, które wywierają bezpośredni wpływ na polskie prawo podatkowego. Z opisanych w tekście badań wynika, że orzeczenia te zostały wydane po przeprowadzeniu postępowań zainicjowanych skargą Komisji oraz z odesłania prejudycjalnego sądów krajowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mączyński, D. (2019). Bezpośredni wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stanowienie prawa podatkowego w Polsce (wstęp do badań). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(3), 23-37. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.2
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Ahlt, M., Szpunar, M. (2011). Prawo europejskie. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Komarek, J. (2007). Infringements in application of Community law: some problems and (im)possibile solutions. Review of European Administrative Law 1: 87–98.
 3. Mik, C. (2000). Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Warszawa: C.H. Beck.
 4. Pistone, P. (2010). The impact of ECJ case law on national taxation. Bulletin for International Taxation 64(8/9): 412–428.
 5. Półtorak, N. (2002). Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich. Kraków.
 6. Półtorak, N. (2012a). Komentarz do art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w:] D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom 3. WKP – wydanie elektroniczne.
 7. Półtorak, N. (2012b). Komentarz do art. 259 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w:] D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom 3. WKP– wydanie elektroniczne.
 8. Półtorak, N. (2012c). Komentarz do art. 260 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w:] D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom 3. WKP – wydanie elektroniczne.
 9. Šadl, U. (2016). National courts and the effectiveness of EU law, [w:] B. de Witte, J. A. Mayoral, U. Jaremba, M. Wind, K. Podstawa (eds.), National Courts and EU Law. New Issues, Theories and Methods. Cheltenlham-Northhampton: Edward Elgar Publishing: 68–103.
 10. Szpunar, M. (2012). Komentarz do art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w:] D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom 3. WKP – wydanie elektroniczne.
 11. Witte, B. de (2016). The preliminary ruling dialogue: three types of questions posed by national courts, [w:] B. de Witte, J.A. Mayoral, Jaremba, M. Wind, K. Podstawa (eds.), National Courts and EU Law. New Issues, Theories and Methods. Cheltenlham-Northhampton: Edward Elgar Publishing: 15–25.
 12. Voje, J. (2018). EU tax dispute resolution directive (2017/1852): paving the path toward a European tax court? European Taxation 58(7): 309–317.
 13. Wojtaszek-Mik, E. (2007). Charakter i skutki orzeczenia prejudycjalnego, [w:] M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik (red.), Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Warszawa: 78–96.