Przysięga małżeńska (art. 7 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Main Article Content

Anna Sylwestrzak

Abstrakt

Nowelizacja k.r.o. z 2014 r., wprowadzająca do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  formułę oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, zasługuje na pozytywną ocenę. Z uwagi na doniosłe funkcje, jakie spełnia przysięga małżeńska, właściwe było nadanie jej rangi ustawowej. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że nie nastąpiła żadna zmiana w zakresie przesłanek koniecznych zawarcia małżeństwa: konstytutywnym elementem zawierania małżeństwa jest bowiem, jak dotychczas, wyrażenie woli wstąpienia w związek małżeński, a nie – wypowiedzenie określonej formuły. Ewentualne uchybienia w jej wypowiadaniu nie mają zatem negatywnego wpływu na zawarcie małżeństwa, o ile nie powstają wątpliwości, że pomimo uchybień została wyrażona wola zawarcia małżeństwa. Formuła przysięgi małżeńskiej powinna być zatem zaliczana do przesłanek porządkowych zawarcia małżeństwa. Jej treść może się okazać pomocna przy wykładni przepisów dotyczących praw i obowiązków małżeńskich i tą drogą, pośrednio, wywoływać konsekwencje w praktyce stosowania prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Andrzejewski, M. (2004). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Bondaruk, K. (1987). Nauka o nabożeństwach prawosławnych. Białystok: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska.
 3. Domański, M. (2013). Względne zakazy małżeńskie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Domański, M. (2017). Komentarz do art. 1 k.r.o., [w:] K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck: 3–39.
 5. Dudziak, J. (1994). Zharmonizowanie kanonicznego prawa małżeńskiego i polskiego prawa rodzinnego w Konkordacie, [w:] J. Dyduch (red.), Rola i znaczenie Konkordatu 1993 r. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”.
 6. Gajda, J. (2014). Zawarcie małżeństwa, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Tom 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: C.H. Beck: 69–150.
 7. Gajda, P.M. (2000). Prawo małżeńskie Kościoła Katolickieg. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.
 8. Łukasiewicz, J. (2017). Nieistnienie małżeństwa – rozważania ogólne na podstawie wybranych poglądów, [w:] J. Łukasiewicz, A. Arkuszewska, A. Kościółek (red.), Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek: 115–130.
 9. Mączyński, A. (2005). Oświadczenia małżonków jako element zawarcia małżeństwa w formie konkordatowej, [w:] P. Kasprzyk (red.), Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL: 69–84.
 10. Mezglewski, A. (2003). Jedno małżeństwo czy dwa? Rzecz o istocie małżeństwa konkordatowego. Monitor Prawniczy 18: 820–827.
 11. Mezglewski, A. (2007). Urzędowy formularz zaświadczenia stanowiącego podstawę rejestracji małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej, [w:] H. Cioch, P. Kasprzyk (red.), Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego. Lublin: Wydawnictwo KUL: 128–135.
 12. Mezglewski, A. (2011). Katalog przesłanek koniecznych zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej, [w:] A. Tunia (red.), Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej. Lublin: Wydawnictwo KUL: 11–21.
 13. Mezglewski, A. (2014). Konstrukcja oświadczenia woli o zawarciu małżeństwa, [w:] T. Rakoczy (red.), Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety. Lublin: Wydawnictwo KUL: 29–40.
 14. Mezglewski, A., Tunia, A. (2007). Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego. Warszawa: C.H. Beck.
 15. Nazar, M. (2016). Małżeństwo, [w:] J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer: 192–206.
 16. Pęczyk-Tofel, A., Tofel, M. (2007). Przesłanki zawarcia małżeństwa konkordatowego w świetle przepisów Konstytucji. Przegląd Sądowy 17(7/8): 58–70.
 17. Smyczyński, T. (2009). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: C.H. Beck.
 18. Sobol, E. (2010). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Sokołowski, T. (2013). Prawo rodzinne. Zarys wykładu. Poznań: Ars boni et aequi.
 20. Strzebinczyk, J. (2016). Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 21. Sylwestrzak, A. (2011). Oświadczenia o zawarciu małżeństwa w prawie wewnętrznym poszczególnych związków wyznaniowych, [w:] A. Tunia (red.), Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej. Lublin: Wydawnictwo KUL: 209–218.
 22. Zakrzewski, P. (2011). Model zawarcia małżeństwa w prawie polskim a oświadczenia mężczyzny i kobiety jednoczesnego zawarcia małżeństwa w trybie art. 1 § 2 k.r.o., [w:] A. Tunia (red.), Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej. Lublin: Wydawnictwo KUL: 23–40.