O pełnomocnictwie. Przyczynek do analizy podstawowych konstrukcji cywilistycznych

Main Article Content

Michał Kućka

Abstrakt

Pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej musi być rozpatrywane na dwóch płaszczyznach: ogólnej i szczególnej. Ta pierwsza odnosi się do samego udzielenia pełnomocnictwa i zdolności do upoważnienia. Ta druga dotyczy zaś zdolności mocodawcy do dokonania czynności prawnej, do której dokonania upoważnił pełnomocnika. Ograniczenie zdolności do czynności prawnych lub utrata prawa podmiotowego (np. własności, autorskich praw majątkowych) nie wpływają na pełnomocnictwo (nie wygasa ono). Pozbawienie mocodawcy zdolności do czynności prawnych prowadzi zaś do wygaśnięcia pełnomocnictwa. Interesy mocodawcy są przy tym w każdym przypadku należycie chronione: w wypadku utraty zdolności do czynności prawnych przez mocodawcę pełnomocnik działa jako rzekomy pełnomocnik (czynność przez niego dokonana jest nieważna lub bezskutecznie zawieszona i wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego na podstawie art. 103 § 1 k.c.); w wypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych mocodawcy – czynność prawna dokonana przez pełnomocnika podlega kontroli przedstawiciela ustawowego (tak jak czynność dokonana przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych – na podstawie art. 18 § 1 k.c.), a niekiedy do swej ważności wymaga również zezwolenia sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 k.r.o.); w wypadku utraty prawa podmiotowego przez mocodawcę nie będzie co do zasady możliwe rozporządzenie tym prawem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kućka, M. (2019). O pełnomocnictwie. Przyczynek do analizy podstawowych konstrukcji cywilistycznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(4), 99-110. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.8
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Ernst, U., Rachwał A., Zoll, F. (2013). Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa.
 2. Fabian, J. (1963). Pełnomocnictwo. Warszawa.
 3. Gawlik, B. (1985). Przedstawicielstwo, [w:] S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Tom 1: Część ogólna. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: 728–790.
 4. Grykiel, J. (2018). Komentarz do art. 96 k.c., nb. 35–38, [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 1: Komentarz do art. 1–352. Warszawa: nb. 35–38.
 5. Grzybowski, S. (1974). System prawa cywilnego. Tom 1: Część ogólna. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 6. Grzybowski, S. (1985). Czynności prawne. Zasady ogólne, [w:] S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Tom 1: Część ogólna. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: 475–511.
 7. Jedliński, A., Jedlińska, M. (2018). Pojęcie zastępstwa w prawie cywilnym materialnym (artykuł dyskusyjny). Rejent 1(321): 39–64.
 8. Osajda, K. (2017). Komentarz do art. 1097 k.c., nb. II, [w:] K. Osajda (red.), Tom 1: Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79–95 i 96–99). Warszawa: 796.
 9. Pazdan, M. (2012). Osoby fizyczne, [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Tom 1: Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: 1047–1114.
 10. Pazdan, M. (2019). Przedstawicielstwo, [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. Tom 2: Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: 588–693.
 11. Słyk, J. (2019). Komentarz do art. 101 k.r.o., nb. 25, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Legalis/el.
 12. Smyk, M. (2010). Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego. Warszawa.
 13. Soczyński, M. (2005). Wygaśnięcie pełnomocnictwa. Rejent 10(174): 119–131.
 14. Sołtysiński, S. (1985). Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych, [w:] J. Błeszyński, J. Rajski (red.), Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego. Warszawa: 301–330.
 15. Szwaja, J., Mika, I.B. (2009). Prokura, [w:] S. Włodyka (red.), System prawa handlowego. Tom 1: Prawo handlowe – część ogólna. Warszawa: 886–952.
 16. Widerski, P. (2018). Pełnomocnictwo w prawie polskim. Warszawa.