Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – w stronę upodmiotowienia samorządu terytorialnego

Main Article Content

Justyna Przedańska
Michał Szwast

Abstrakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego funkcjonuje już od ponad 25 lat. Jest to instytucja, która z założenia miała mieć charakter opiniodawczo-doradczy, stanowiąc swoisty instrument dialogu między władzą rządową a samorządem terytorialnym. Praktyka ostatnich czterech lat pokazuje jednak, że władza centralna zmarginalizowała rolę Komisji Wspólnej, pomijając ją zupełnie w procesie legislacyjnym – zdecydowana większość zmian dotyczących kompetencji władz samorządowych była wprowadzano poprzez projekty poselskie, które nie wymagają opinii Komisji Wspólnej. W prezentowanym artykule autorzy proponują szeroko zakrojoną reformę mającą na celu upodmiotowienie samorządu terytorialnego poprzez upodmiotowienie Komisji Wspólnej. Podstawowymi jej postulatami są: wyposażenie Komisji Wspólnej w prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo do występowania z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadzenie grupowej inicjatywy ustawodawczej dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przedańska, J., & Szwast, M. (2019). Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – w stronę upodmiotowienia samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(4), 165-178. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.13
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamowicz, M., Duklewski, P., Lasota, M., Mazur, J., Mazurek, J., Rosa, A., Słowikowski, W. (2009). Współpraca administracji rządowej z administracją samorządową na przykładzie funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, [w:] M. Stec (red.),
 2. Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową. Warszawa: 25–31.
 3. Bendyk, E., Smolar, A. (2019). Nowa fala samorządności, [w:] D. Sześciło (red.), Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo. Warszawa: 6–11. [Online: <http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf>].
 4. Bober, J. et al. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków. <http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf>.
 5. Council of European Municipalities and Regions (2007). Consultation procedures within European states. Brussels–Paris: 51–56, 211–216. <http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/procedure_consultation_en.pdf>.
 6. Gawłowski, R. (2015). Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – od konsultacji do współudziału w rządowym procesie decyzyjnym. Samorząd Terytorialny 25(12): 5–14.
 7. Grabowska-Moroz, B. (2016). Proces legislacyjny w Polsce a gwarancje ochrony praw człowieka. <http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2013/01/Proces-legislacyjny-w-Polsce-a-gwarancje-ochrony-praw-cz%C5%82owieka.pdf>.
 8. Izdebski, H. (2013). Pozycja ustrojowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Samorząd Terytorialny 23(12): 7–20.
 9. Przedańska, J. (2009). Społeczeństwo obywatelskie jako idea filozoficzna, [w:] J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: 12–22.
 10. Sularz, P. (2017). Odrzucenie zasady reprezentatywności w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dialog rząd – samorząd czy dialog rząd – organizacje jednostek samorządu terytorialnego. Przegląd Prawa Publicznego 3: 114–128.
 11. Sześciło, D., Przedańska, J., Szwast, M., Wilk, B., Jakubek-Lalik, J., Kłucińska, P., Jakubowski, P. (2019). Demokracja samorządna, [w:] D. Sześciło (red.), Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo. Warszawa: 164–168. <http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf>.
 12. Trzciński, J., Szwast, M. (2018). Formal and informal amendments to the Constitution (Poland), [w:] B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (ed.), Rapports Polonais. XXe Congres International de Droit Compare. XXth International Congress of Comparative Law. Fukuoka, 22–28 VII 2018. Łódź: 217–244.
 13. Zachariasz, I. (2015). Geneza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Samorząd Terytorialny 25(12): 15–24.